Al BOE de 23 de desembre de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària. Entre d’altres, es regulen diverses ajudes indirectes (mitjançant la concessió d’ajornaments de deutes tributaris o la reducció de la tributació d’IRPF i IVA) per a autònoms i petites i mitjanes empreses, es redueix la tributació dels arrendadors de locals en els quals es desenvolupen activitats vinculades al turisme, l’hostaleria i el comerç; i s’aprova, fins a desembre de 2022, el tipus zero d’IVA a les vacunes i els tests de diagnòstic in-vitro d’COVID-19 i als serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments d’aquests. També s’aclareix el tractament dels tiquets restaurant en l’IRPF quan l’empleat estigui en situació de teletreball.

  1. Ajornament de deutes tributaris per a pimes i autònoms

Com ja es va regular en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, es regula un règim d’ajornament de deutes tributaris en l’àmbit dels tributs estatals en relació amb les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi entre l’1 i el 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos. Aquest ajornament, de sis mesos i sense interessos durant els primers tres mesos, només podrà ser sol·licitat per les persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020. Es permetrà l’ajornament de deutes que estan habitualment excloses d’aquesta possibilitat, segons l’article 65 de la Llei general tributària. En concret, els deutes derivats de retencions i ingrés a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

S’han de complir els requisits a què es refereix l’article 82.2.a) de la Llei general tributària. Aquest article estableix que es podran ajornar amb dispensa total o parcial de garanties dels deutes tributaris que siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària, quantia fixada actualment en 30.000 euros, en l’Ordre HAP / 2178/2015, de 9 d’octubre.

 

  1. Estimació objectiva en l’IRPF i règim simplificat en l’IVA i IGIC

2.1 Reducció del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva

Per a la determinació del rendiment net en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, s’aplicarà una reducció de l’20% (enfront de l’5% actual) durant 2020 per a determinades activitats. La reducció serà de l’35% per a activitats vinculades a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç. Aquestes reduccions es podran aplicar ja en el quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament fraccionat de 2021.

Les mateixes reduccions s’aplicaran en el règim especial simplificat d’IVA, a efectes de calcular la quota anual de 2020 i de la primera quota trimestral de l’exercici 2021.

2.2 Reducció dels índexs, signes i mòduls en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA

De forma anàloga a la mesura adoptada pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, que considera com a període d’inactivitat el temps en què va estar declarat l’estat d’alarma a l’efecte de quantificar el pagament fraccionat del primer i segon trimestre del 2020, es declara ara, a l’efecte del càlcul de rendiment anual d’acord amb el mètode d’estimació objectiva, que no es computin com a període en què s’ha exercit l’activitat:

  1. a) Els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer trimestre del 2020; i
  2. b) els dies del segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la pandèmia .

Aquests dies no es tindran ja en compte per quantificar el pagament fraccionat corresponent a el quart trimestre de 2020.

2.3 Reducció de el nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva

La renúncia al mètode d’estimació objectiva (i, per tant, l’obligació de tributar en règim d’estimació directa) té efectes, en general, per un període mínim de tres anys, transcorregut el qual s’entén prorrogada la renúncia per terminis anuals, llevat que es revoqui la renúncia a termini.

De forma excepcional, com ja es va fer al Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, s’elimina de nou la vinculació obligatòria durant tres anys de la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA. En concret, s’estableix que la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d’acord amb aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020 amb la presentació del pagament fraccionat del primer trimestre del mateix exercici, o amb posterioritat, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.

La renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació tindran els mateixos efectes respecte dels règims especials establerts en l’IVA o en l’IGIC.

2.4 Nous terminis per presentar les renúncies i revocacions dels règims d’estimació objectiva de l’IRPF i dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA

Com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i en els règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions als citats mètodes i règims especials.

El termini per a l’any 2021 serà des del 24 de desembre fins el 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades al desembre de 2020 (abans de l’inici del termini anterior) en relació amb l’aplicació el 2021 dels esmentats règims d’IRPF i IVA, s’entendran presentades en període hàbil. No obstant això, els subjectes passius afectats també podran modificar la seva opció en el termini abans indicat (de l’24 de desembre a el 31 de gener de 2021).

 

  1. Provisions per insolvències
  2. a) Els contribuents de l’Impost sobre Societats, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la renda de no residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent en territori espanyol i que compleixin les condicions per aplicar el règim d’entitats de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021, podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació sigui de tres mesos (enfront del termini general de sis mesos).
  3. b) A l’efecte d’IRPF, per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, entre les despeses deduïbles, es troben els saldos de dubtós cobrament, sempre que es justifiqui aquesta situació. Aquest requisit s’entén complert, entre altres circumstàncies, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització de el període impositiu hagin transcorregut més de sis mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit. Ara aquest termini de sis mesos es redueix també a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021.

 

  1. Altres modificacions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

4.1 Despeses deduïbles dels rendiments de capital immobiliari de lloguers de locals

Amb efectes d’1 de gener de 2021, els arrendadors de locals que no siguin grans forquilles (segons es defineixen en el mateix Reial decret llei) i que tinguin arrendats els immobles per al desenvolupament d’una activitat econòmica vinculada a al sector del turisme, la hostaleria i el comerç (en concret, les classificades en la divisió 6 de o grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques), podran deduir del rendiment del capital immobiliari de 2021 la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponent a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

L’arrendador ha d’informar separadament en la declaració de l’impost de l’import de la despesa deduïble per aquest incentiu i consignar el número d’identificació fiscal de l’arrendatari la renda s’hagués rebaixat.

No serà aplicable aquest incentiu quan: (i) la rebaixa en la renda arrendatícia es compensi per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions, o (ii) quan els arrendataris estiguin vinculats a l’arrendador en els termes de l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats o estiguin units amb ells per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.

4.2 Retribucions en espècie: tiquets restaurant

Amb efectes d’1 de gener de 2020 i vigència indefinida, s’estableix que els tiquets restaurant i altres fórmules indirectes de el servei de menjador d’empresa estaran exempts (fins als límits reglamentàriament establerts), pels empleats que realitzin treball a distància no presencial.

 

  1. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

De conformitat amb el que estableix la Directiva (UE) 2020/2020 de Consell de 7 de desembre de 2020, per la qual es modifica la Directiva 2006/112 / CE pel que fa a mesures temporals en relació amb l’IVA aplicable a les vacunes contra la COVID-19 i els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro d’aquesta malaltia, s’aplicarà el tipus zero d’IVA des del 24 de desembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2022, a les següents operacions:

Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro de la SARS-CoV-2.

Els lliuraments de vacunes contra la SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea.

Els serveis de transport, emmagatzematge i distribució d’aquests productes.

Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.

En paral·lel, també es realitza un ajust en el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a les esmentades operacions, que serà de el 0% entre el 24 de desembre de 2020 i al 31 de desembre de 2022.