El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2020 s’ha publicat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

S’estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

La mesura afecta tant els tributs propis de la Generalitat de Catalunya com als tributs la recaptació i gestió està cedida a aquesta comunitat autònoma, és a dir, als següents:

.- L’Impost sobre Successions i Donacions.
.- L’impost sobre transmissions patrimonials, en les modalitats de transmissions patrimonials oneroses, actes jurídics documentats i .- operacions societàries.
.- L’Impost sobre estades en establiments turístics.
.- L’Impost sobre begudes ensucrades envasades.
.- L’Impost sobre el Patrimoni.
.- La tributació sobre el joc d’àmbit autonòmic.
.- L’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
.- Els impostos (a) sobre els actius no productius de les persones jurídiques i (b) sobre els habitatges buits.
.- L’Impost sobre grans establiments comercials.
.- Els impostos (i) sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i (ii) sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; així com (iii) sobre el risc mediambiental d’elements radiotóxicos.
.- El Gravamen de protecció civil.
.- Els cànons (i) sobre la disposició de rebuig dels residus municipals i (ii) sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com el cànon de l’aigua.

En conseqüència, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, no hi ha l’obligació formal de declarar les operacions subjectes als tributs esmentats ni tampoc l’obligació d’ingrés del deute tributari.