El 13 de març de 2020, el Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, que ha estat publicat al BOE, pren mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de COVID-19 (RD-Law) i permet l’ajornament sense garanties dels deutes de  les pimes i autònoms per un període de sis mesos i amb interessos bonificats.

a) Es concedirà l’ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents a liquidacions i autoliquidacions quan el seu termini de presentació i ingrés finalitzin des del 13 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

b) Caldrà complir els requisits a què fa referència l’article 82.2.a) de la Llei General Tributària. Aquest article estableix que es podran ajornar amb dispensa total o parcial de garanties els deutes tributaris de quantia inferior a la que fixa la normativa tributària. Actualment, aquest import es fixa en 30.000 euros, en l’ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre.

c) Es permetrà l’ajornament dels deutes que normalment queden exclosos d’aquesta possibilitat, d’acord amb l’article 65 de la Llei general tributària. En particular, els deutes derivats de retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

d) Només poden optar a aquesta mesura persones o entitats amb una facturació no superior a 6.010.121,04 euros al 2019.

e) L’ajornament es concedirà durant sis mesos.f) No es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos de l’ajornament.