Hisenda està enviant comunicacions a empreses indicant-los que disposa d’informació sobre els seus vehicles i recordant-los que han de complir les obligacions a l’IRPF derivades de l’ús particular per part dels treballadors.

Segons el que disposa el Pla de Control Tributari per al 2022, Hisenda està posant el focus de les seves investigacions en la detecció d’empreses amb vehicles que siguin objecte d’afectació parcial o exclusiva per a fins particulars per part dels empleats i que no hagin estat declarats retribució en espècie a favor d’aquests. A aquests efectes, ha iniciat una campanya de comunicacions a empreses, en què els indica que té informació sobre l’existència de vehicles de la seva propietat o en lísing (dels quals detalla la marca, el model i la matrícula) .

Si rebeu una d’aquestes comunicacions, no us alarmeu: no constitueixen un requeriment d’informació ni l’inici d’una comprovació o inspecció. Són un mer avís informatiu, per la qual cosa la vostra empresa no l’ha de contestar, ni enviar documentació, ni justificar l’afectació dels vehicles a l’activitat. Això sí, és molt probable que Hisenda iniciï una comprovació més endavant, per la qual cosa és recomanable que verifiqui que compleix les obligacions fiscals que comporten aquestes cessions de vehicles. Recordeu com tributen a l’IRPF i eviteu riscos.

Retribució en espècie

La vostra empresa es podrà deduir les despeses d’adquisició dels vehicles –tant si les adquireix directament o a través de lísing o rènting– i també les de manteniment. En contrapartida, haurà d’imputar una retribució en espècie a favor dels treballadors per l’ús particular que facin, que aquests hauran de declarar a l’IRPF juntament amb l’ingrés a compte corresponent. L’empresa, però, pot repercutir aquest ingrés a compte sobre el treballador per evitar que li suposi un cost.

Aquesta retribució en espècie es quantifica en el 20% del cost d’adquisició del vehicle (o del seu valor de mercat com a vehicle nou si no és propietat de l’empresa), IVA i impost de matriculació inclosos, a la part proporcional a l’ús particular que se’n faci. Aquest 20% s’ha d’imputar al treballador cada any, encara que el temps d’utilització superi els 5 anys i l’import acumulat superi el 100% del valor del vehicle. Si se cedeixen vehicles considerats eficients energèticament, la retribució en espècie a computar a l’IRPF es pot reduir fins al 14% (en lloc del 20%).

Per calcular la part del temps que es destina el vehicle a usos particulars:

  • Hisenda considera com a temps d’utilització privada la simple disponibilitat per a aquests fins. Així, considera com a ús privat el temps per desplaçar-se al lloc de treball o les hores en què el vehicle no es fa servir, inclosa la nit.
  • Davant d’aquesta postura, cal defensar repartiments més raonables. Alguns tribunals entenen que la llei no parla de disponibilitat, sinó d’utilització per a fins privats, per la qual cosa s’ha d’atendre a la utilització efectiva del bé, i no a la mera facultat de disposició.

Per exemple, si la vostra empresa té contractat un servei que permeti registrar els desplaçaments mitjançant GPS i pot acreditar que només un 25% correspon a un ús particular, apliqui aquesta proporció en calcular la retribució en espècie i oposi’s que Hisenda im-puti un percentatge superior.

Aquestes comunicacions d’Hisenda són mers avisos informatius, per la qual cosa la vostra empresa no les ha de contestar. No obstant això, verifiqueu que esteu complint les obligacions fiscals derivades de les cessions de vehicles i eviteu riscos.