Segons disposa el Pla de Control Tributari per al 2022, en els propers mesos Hisenda enviarà cartes d’avís a aquelles societats en què apreciï inconsistències entre les seves dades bancàries i els financers declarats a l’Impost sobre Societats. Si rebeu una d’aquestes comunicacions, no us alarmeu (són simples avisos informatius; no impliquen l’inici d’una revisió).

A aquests efectes, Hisenda realitzarà les comparacions següents per detectar vendes i ingressos no declarats:

  • En primer lloc, compararà les entrades i sortides dels comptes de l’empresa amb la xifra de vendes declarada a l’IS. Recordar que cada mes de gener els bancs presenten el model 196, informant dels saldos existents a 31 de desembre i del volum total d’entrades i sortides de cada compte.
  • D’altra banda compararà els marges de l’empresa amb els marges mitjans del sector. En concret, el marge net (el quocient entre el resultat d’explotació i l’import net de la xifra de negocis) i el marge brut.

Hisenda obté aquestes dades a través de l’impost sobre societats de l’empresa i del de les empreses del sector, i pot considerar l’existència de marges inferiors als habituals com a indicatiu de vendes no declarades.

Si Hisenda detecta discrepàncies significatives, serà quan us remetrà la carta d’avís. Si es rep:

  • Si no es poden justificar les diferències, cal plantar-se regularitzar la situació. Pagant un recàrrec per presentació fora de termini fins al 15%, però s’evitarà que en una possible comprovació imposin una sanció d’entre el 50% i el 150% de la quota no ingressada.
  • Si tot està ordre, es pot presentar la informació que acrediti que les diferències es deuen a traspassos entre comptes, préstecs o altres operacions que no incideixen en el volum d’ingressos i despeses, per exemple. Així es podrà evitar una comprovació posterior.
  • També es pot optar per recopilar aquesta informació i presentar-la només si la requereixen més tard.

A aquests efectes, cal recordar que la informació comptable i bancària només pot ser reclamada pel departament d’Inspecció, i no pel de Gestió Tributària.