El Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de Març de Mesures Urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19 publicat ahir mateix al Butlletí Oficial de l’Estat, refereix en relació a la modalitat de teletreball, la qual es valora com a preferent pel Govern, i amb l’objectiu de facilitar l’exercici de la referida modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què no estigués prevista fins al moment, s’estableix que s’entén complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, en els termes que preveu l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora en seu domicili. Així doncs els adjuntem document d’autoavaluació perquè ho corroboren amb els seus Serveis de prevenció prèviament, i si és el cas els donin trasllat als treballadors de la seva empresa que es trobin prestant els seus serveis en modalitat de Teletreball.