Avui mateix s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el RD Llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquesta normativa pretén proporcionar les eines per combatre des del punt de vista del mercat laboral els efectes adversos que aquesta crisi sanitària està produint a Espanya.

Els punts més rellevants són:

  • Caràcter preferent de la feina a distància
  • Dret a l’adaptació de la jornada
  • Dret a reducció de jornada (i reducció de salari) fins a un màxim de 100%
  • Dret a novació de l’adaptació de jornada o reducció de la ja existent
  • Prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms i socis cooperativistes enquadrats com a treballadors per compte propi
  • Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments, els “expedients de regulació d’ocupació temporal o ERTO”
  • Atur en cas de suspensió de la relació de treball

Entrant en un estudi més detallat dels anteriors punts, referir:

Es torna a posar èmfasi en la promoció de la feina a distància, amb caràcter prioritari enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat. En aquestes situacions, per al compliment de l’avaluació de riscos laborals, n’hi ha prou amb l’autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

Es reforça el dret a l’adaptació i reducció de jornada dels treballadors, configurat com un dret individual i que ha de incardinar-se en el repartiment corresponsable, per a la cura del cònjuge o parella de fet i familiars per consanguinitat fins al segon grau, si per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiten de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19; o per decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos; o qui s’estava ocupat de la cura no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19. Aquest dret ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen al mateix en la mateixa empresa. Per a això empresa i treballador «hauran de fer el possible per arribar a un acord».

S’aprova una prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms i socis cooperativistes enquadrats com a treballadors per compte propi, quan aquesta activitat s’hagi suspès a conseqüència de Decret d’Alarma; o si la facturació del mes anterior en què se sol·licita la prestació s’hagi vist reduïda, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. Per poder optar a aquesta prestació els autònoms han d’estar afiliats i d’alta en  la data de la declaració de l’estat d’alarma en el règim corresponent, així com estar al corrent de pagament (en cas de no estar-ho, l’òrgan gestor convidarà al pagament en un termini improrrogable de 30 dies)   i la percepció de la prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.  La quantia de la prestació serà del

70% de la base reguladora (o en cas de no acreditar la carència mínima, el 70% de la base mínima de cotització del règim corresponent). Aquesta prestació tindrà una durada d’1 mes (ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a 1 mes).

Es flexibilitzen els mecanismes relatius a l’ERTE i per això són qualificades com a situacions de força major les següents:

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària que quedin degudament acreditats.

En aquest sentit s’estableix que l’inici de procediment serà a iniciativa de l’empresa, acompanyat d’un informe justificatiu de la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, així com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa.

L’inici de l’ERTO també s’ha de comunicar a tots els treballadors afectats i de traslladar l’informe i documentació a la Representació Legal dels Treballadors (comitè d’empresa, delegats de personal …).

L’Autoritat laboral haurà de constatar l’existència de força major en tot cas, i aquest tràmit és exigible «qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades». L’Autoritat Laboral s’ha de pronunciar en un termini de 5 dies des de la sol·licitud, amb l’informe (potestatiu per l’autoritat laboral), de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (que ha d’evacuar en el termini improrrogable de cinc dies). La resolució de l’autoritat laboral ha de limitar-se a constatar l’existència, quan sigui procedent, de la força major al·legada per l’empresa. En cas d’estimació de l’existència de força major, correspon a l’empresa decidir sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data del fet causant de la força major.

És important destacar que s’exonera de l’abonament de l’aportació empresarial així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta si l’empresa té menys 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial, i per als treballadors aquest període té la consideració com a efectivament cotitzat a tots els efectes. L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada. A l’efecte de control de l’exoneració de quotes serà suficient la verificació que el Servei Públic d’Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per atur pel període de què es tracti.

Cal destacar que en cas de no existir representants legals dels treballadors en una empresa, la comissió representativa (que ha d’estar constituïda en un termini improrrogable de 5 dies) per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector a què pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa. El període de consultes no ha d’excedir del termini màxim de set dies.

Pel  que  fa  a  la  prestació  d’atur  a  cobrar  pels  treballadors   en  aquests  supòsits    d’ ERTO, s’estableix en aquesta normativa que es reconeixerà la prestació per desocupació encara   que no es tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això, i que  NO   computarà el  temps en  què es  percebi la prestació per atur de nivell contributiu  que  porti la  seva causa immediata   de  les  esmentades    circumstàncies   extraordinàries,  a  l’efecte  de  consumir  els períodes   màxims  de  percepció   establerts.   La durada de   la  prestació  s’estendrà  fins  a  la finalització del període de suspensió  del  contracte  de  treball  o de   reducció  temporal  de la jornada de treball de les quals porta causa.

Molt important, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu el present Reial decret llei estaran subjectes a el compromís de les empreses de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat. És a dir, si s’acull una empresa a un ERTO amb aquestes particularitats, haurà de obligar-se a mantenir l’ocupació dels treballadors en plantilla durant els següents 6 mesos a la represa de l’activitat.