Home/Àrees de pràctica/Dret Marítim, Transport i Logístic, Comerç Internacional i Duanes

Dret Marítim, Transport i Logístic, Comerç Internacional i Duanes

Assessorem i defensem a les empreses en la contractació mercantil i la resolució de conflictes derivats d´operacions portuàries i logístiques,  transport, comerç internacional i dret duaner.

Dret Marítim

 • Abanderament, matrícula i registre de vaixells i embarcacions.
 • Contractació. Revisió i redacció de condicions de contractació, problemes d’interpretació, incompliment i resolució de contractes.
 • Contractes de construcció, compravenda de vaixells i embarcacions, arrendament financer, hipoteca naval.
 • Contractes d’explotació del vaixell:
 • Bill of Lading.
 • Noliejament: Time Charter, Voyage-Charter. Subnoliejament. Contractes de volum.
 • Contracte d’arrendament de vaixell, arrendament nàutic.
 • Contracte de remolc.
 • Contractes auxiliars a la navegació:
 • Contracte de gestió naval.
 • Contracte de consignació de vaixells.
 • Contracte de practicatge.
 • Contracte de manipulació portuària.
 • Contracte de passatge i el creuer marítim. Drets dels passatgers, retards i cancel·lacions. Danys personals, materials, pèrdues econòmiques.
 • Reclamacions de carga per pèrdues, danys o retards.
 • Reclamacions de nòlits i despeses annexes, despeses de demora, ocupacions i multes.
 • No retirada de la mercaderia en ports. Abandonament de mercaderies. Dret de retenció. Pèrdua del BL original i canvis de dades BL. Letters of indemnity (LOI).
 • Embargament preventiu de vaixells.
 • Sinistres i accidents marítims. Abordatge, averia gruixuda, salvament. Reclamació, negociació i defensa jurídica de danys personals i  materials.
 • L’assegurança marítima. P&I, assegurança de vaixells, de mercaderies, RC. Revisió de condicions de les pòlisses. Reclamació i negociació de  sinistres.
 • Concessions i autoritzacions administratives per a la ocupació del domini públic marítim-terrestre: sol·licitud i transferències. Nova Llei de  Costes.
 • Procediments administratius sancionadors en matèria de transport marítim.

Transport Terrestre

 • Llicències o autoritzacions de transport: sol·licitud, renovació i cessió. OT. Cooperatives.
 • Contractació. Revisió i redacció de condicions de contractació, incompliment i resolució de contractes. Carta de port. CMR. Subcontractació. Multimodalitat. Mudances.
 • Reclamacions per pèrdues i danys a la mercaderia. Robatoris i estafes. Retards a l’entrega. Danys en mercaderies peribles. Reclamacions de ports per impagament.
 • Assegurança de transport terrestre de mercaderies. Reclamació i negociació de sinistres.
 • Procediments administratius sancionadors per excés en temps de conducció, manipulació d’aparells de control de temps de descans, excés de  pes, mercaderies perilloses i peribles, falsificació de dades

Transport Aeri

 • Contractació. AWB. Charter aeri. Transport aeri de viatgers. Viatges combinats.
 • Reclamacions per danys a la càrrega i equipatge. Drets dels passatgers, retards i cancel.lacions. Danys personals, materials i pèrdues econòmiques.
 • Reclamacions per serveis turístics.
 • Procediments sancionadors a companyies aèries i prestadores de serveis aeroportuaris.

Logística

 • Autoritzacions administratives. Contractes de prestació de serveis logístics, interpretació, incompliment i resolució dels serveis.

Comerç  Internacional

 • Tràmits i documents en la importació i exportació.
 • Resolució de conflictes sorgits en l’àmbit de les transaccions comercials internacionals.
 • Compravenda internacional. Incoterms. Crèdits documentaris.
 • Duanes
 • Procediments duaners administratius; inspeccions i infraccions duaneres.
 • Decomís de mercaderies i contraban. Règims duaners. Depòsits duaners. Reemborsament de l’IVA a la importació.
Àrees de pràctica:
Serveis:

IMB Grup disposa d’un departament específic de Gestions i Tramitacions, que ofereix els serveis en matèria fiscal, laboral, comptable, mercantil i financera imprescindibles per mantenir la situació tributaria al dia, tant a les Empreses com a les Persones.

A IMB, oferim aquests serveis adaptant-nos a les necessitats actuals de tarifes competitives adaptades a cada cas, rapidesa i qualitat gràcies a l’ús de les noves tecnologies, al nostre mètode de treball i a l’experiència dels professionals que formen part de la nostra firma.

Addicionalment, per aquells professionals i empresaris que prefereixin externalitzar els serveis administratius, comptables i de gestió diària, oferim un servei d’Outsourcing administratiu que adaptem a les necessitats de cada client, escalable i a tarifes competitives que permeten al professional o empresari beneficiar-se de la professionalitat d’un equip que recolza el seu core business i que potència la qualitat del seu servei: l’emissió de factures, el control de pagaments, les gestions amb entitats bancàries, etc. poden ser una càrrega afegida quan un professional o pime ha de focalitzar-se en el seu negoci.

A IMB Grup, oferim un servei d’Outsourcing adaptat 100 per 100 a les necessitats de cada client.

L’equip de IMB Grup, format per advocats i consultors, assessoren les empreses i les persones físiques en el acompliment de la llei. La nostra filosofia  és fer un assessorament preventiu, anticipant-nos als problemes, orientat al client per minimitzant les possibles deficiències.

Els nostres professionals, advocats i consultors, tenen experiència en desenvolupar funcions directives temporals en les àrees funcionals financera,  personal, RRHH, administratiu i organització, en empreses de diferents sectors.

Coneixen el funcionament intern de les empreses i poden ajudar en  moments de canvis o crisis empresarials, en projectes temporals, en la creació de nous departaments, en l’expansió del negoci i en la transició d’empreses familiars.

Per a més informació us podeu descarregar el dossier:

Serveis d’Interim Management

Els professionals d’IMB Grup representen les empreses i les persones davant de l’administració pública i dels Tribunals de les diferents jurisdiccions, portant la direcció de contenciosos en els  diferents òrgans administratius i judicials, segons la matèria.

IMB Grup disposa d’una llarga trajectòria en el desenvolupament de serveis per a l’Empresa Familiar i de professionals amb una formació jurídica i  econòmica sòlida en aquesta matèria. Les empreses familiars requereixen assistència jurídica, no només pel que fa als seus negocis, sinó també  pel que fa a l’organització de les relacions de la família amb l’empresa i dins de la mateixa família.

D’aquesta manera, a IMB Grup oferim serveis  específics per a les diverses tipologies d’empresa familiar:

Protocols familiars: assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de  protocols familiars o acords de socis. Reglamentació del consell d’administració.

Organització del patrimoni familiar: assessorament en la  reorganització del patrimoni familiar (societari, immobiliari, etc.) des de la planificació fiscal fins a la formalització documental. Constitució de  hòldings, fundacions, etc.

Planificació de la successió: assessorament en la planificació de la successió patrimonial, consultoria del canvi  generacional, elaboració de testament i pactes successoris, formalització de donacions, permutes, compravendes o altres negocis jurídics que  permetin formalitzar el traspàs del patrimoni familiar d’una generació a una altra.

Capítols matrimonials i pactes de convivència: assessorament en  l’elaboració d’acords matrimonials o de parella per als membres de la família empresària.

Fiscal: planificació tributària de l’empresa familiar i  dels membres de la família empresària. Disseny i execució completa d’estructures que optimitzin els costos fiscals dels propietaris (IRPF, IP, ISD).

Fórmules de retribució: estudi i implantació de fórmules de retribució per als membres de les empreses familiars, tant si en són gestors com si no,  amb l’objectiu que les fórmules esmentades, tot respectant les pautes de funcionament de les empreses i les mateixes famílies, esdevinguin tan  eficients com sigui possible des d’un punt de vista fiscal.

Consells de família: anàlisi i plantejament. Redacció i implantació de reglaments de  funcionament. Posada en marxa i acompanyament.

IMB Grup ofereix un servei de 360°, tot acompanyant les empreses que s’implanten en territori espanyol en els aspectes laborals, fiscals, mercantils i en matèria d’estrangeria, amb la preparació d’un projecte personalitzat per a cada client i procedència.

Quan un treballador es trasllada a l’Estat espanyol amb una empresa estrangera o quan una empresa de l’Estat espanyol contracta un treballador estranger, hi ha implicacions jurídiques en l’àmbit laboral, de Seguretat Social i d’estrangeria, en concret l’anàlisi del règim jurídic aplicable al trasllat, dels tràmits a efectuar al país d’origen, l’acord d’expatriació, la legislació aplicable al contracte de treball i la jurisdicció competent en cas de conflicte així com aspectes de Seguretat Social, com ara el trasllat des de països de la UE i països no comunitaris amb conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol, o també el trasllat des de països no comunitaris sense conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol.

Oferim assessoria mercantil i fiscalitat de l’empresa, per estudiar la fórmula societària idònia de la filial, l’emmarcament fiscal dels treballadors desplaçats a l’Estat espanyol (IRPF / IRNR), l’aplicació de règims especials per a expatriats, relacions matriu-filial (valoració d’operacions, preus de transferència, contractes matriu-filial, etc.), l’aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional, els establiments permanents i totes les obligacions informatives i de declaracions necessàries per complir la normativa espanyola.