Objectiu
Formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte d’investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l’empresa, en la que s’emmarcarà la seva tesi doctoral, a fi d’afavorir la inserció laboral d’investigadors a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu per alçar la competitivitat del mateix.

Beneficiaris

 • Empresa.
 • Spin-off.
 • Jove empresa Innovadora (JEI).
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal.
 • Associació empresarial.
 • Parcs Científics i Tecnològics.
 • Empreses en crisi.

Requisits d’elegibilitat

 • Estar en disposició d’estar matriculat o admès a un programa de doctorat per al curs 2015/2016, en el moment de la formalització del contracte.
 • No tenir en la data de presentació de la sol•licitud vinculació laboral amb l’entitat amb la que es sol•licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altre relacionada accionarial o socialment amb la mateixa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’entitat que sol•licita l’ajuda o d’una altre relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’entitat.
 • No haver gaudit d’una ajuda, per un període superior a 12 mesos, en el marc d’alguns dels Plans Estatals o Nacionals d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica.
 • No estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

Característiques (Tipus de Projectes i actuacions objecte d’ajuda)

 • Projectes d’investigació industrial.
 • Projectes de desenvolupament experimental.

Conceptes Finançables

 • Qualitat i viabilitat científic-tecnològica del projecte d’I+D proposat.
 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del mateix a les tasques a realitzar en funció de l’experiència professional i formació.
 • Impacte de l’ajuda en l’activitat d’I+D+I de l’entitat sol•licitant.

Pagament de l’Ajuda
L’import de les ajudes es pagarà amb caràcter anual per anticipat a favor de les entitats beneficiàries, a les que s’eximeix de la constitució de garanties. El pagament de l’ajuda corresponent a la primera anualitat del contracte es tramitarà després de la presentació dels contractes. El pagament de l’ajuda corresponent a la segona anualitat es tramitarà a la finalització de l’anualitat anterior. El pagament de l’ajuda corresponent a la tercera anualitat es tramitarà a la finalització de l’anualitat anterior, i estarà condicionat a la presentació i valoració positiva de l’informe de seguiment científic-tècnic de divuit mesos així com a la presentació prèvia de la justificació econòmica de la primera anualitat. El pagament de l’ajuda corresponent a la quarta anualitat es tramitarà a la finalització de l’anualitat anterior, i estarà condicionada a la presentació i valoració positiva de l’informe de seguiment científic-tècnic de trenta-sis mesos així com a la presentació prèvia de la justificació econòmica de la segona anualitat.

Període Finançable i Execució
Les ajudes tindran una durada de quatre anys. Les ajudes començaran a comptar el seu termini des de la data d’incorporació de l’investigador en formació contractat al seu lloc de treball en l’entitat contractant.

Modalitat de l’ajuda
Subvenció del cost del contracte durant 4 anys, d’estàncies d’I+D i taxes de matrícula.

Import total assignat
Les quantitats màximes destinades a finançar les ajudes per a doctorats industrials és de 3.000.000 euros.

Termini de presentació
Del 19 de febrer al 17 de març de 2015, a les 15:00 hores (hora peninsular).

[gview file=”https://imbgrup.com/web/wp-content/uploads/BOE-A-2015-1649-18-de-febrero.pdf”]