Actualització dels beneficis empresarials de seguretat social aplicables a la crisi del COVID-19: nou esquema de exoneracions

Mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 18/2020 el passat 12 de maig, s’han actualitzat els instruments amb què compten les empreses per reduir el seu cost immediat en Seguretat Social i minimitzar l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 en elles.

Si bé s’ha mantingut el mateix règim per a la moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i l’ajornament de deutes, l’última reforma ha introduït imports novetats en el sistema d’exoneració de quotes dels treballadors afectats per un ERTO de força més gran. En el marc del procés de desescalada per fases llançat des de l’Executiu, aquesta novetat busca incentivar la reincorporació dels treballadors afectats per aquests ERTO als seus llocs de treball.

Així, després del Reial decret llei 18/2020, els beneficis de Seguretat Social que es poden aplicar les empreses davant la crisi del COVID-19 han quedat definits de la següent manera:

1.- Exoneració de les quotes a la Seguretat Social respecte dels treballadors afectats per un ERTO de força major derivat de la crisi del COVID-19

Partint del règim d’exoneració de quotes introduït en el Reial decret llei 8/2020 per als treballadors afectats per un ERTO de força major derivat del COVID-19, el Reial decret llei 18/2020 afegeix dues qüestions en relació amb aquest benefici:

.- S’aclareix que aquesta exoneració es limitarà ja únicament als mesos de maig i juny de 2020; i
.- S’introdueix la novetat que l’exoneració de quotes s’apliqui tant als treballadors que mantinguin el seu contracte suspès com a conseqüència de la força major derivada del COVID-19, com als que es reincorporen del corresponent ERTO per força major derivat de la causa, durant els esmentats mesos de maig i juny. I això, sobre la base de la distinció que també s’incorpora en aquest Reial decret llei entre ERTO per força major total i ERTO per força major parcial.

D’aquesta manera, l’exoneració de quotes a la Seguretat Social ha quedat configurada en els següents termes després de l’aprovació de el Reial decret llei 18/2020:

. Àmbit d’aplicació de l’exoneració: les empreses que es mantinguin en ERTO per força major total podran aplicar-se una exoneració de la quota empresarial a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, dels mesos de maig i juny de 2020, respecte dels treballadors afectats, en els mateixos percentatges que fins ara:
.- 100% si l’empresa comptava amb menys de 50 treballadors a data de 29 de febrer de 2020.
.- 75% per a la resta de les empreses.

Per la seva banda, les empreses que se situïn en ERTO per força major parcial en la mesura que comencin a “desafectar” treballadors per recuperar la seva activitat durant el procés de desescalada, comporten les següents exoneracions respecte a la quota empresarial a la Seguretat Social i els conceptes de recaptació conjunta, dels mesos de maig i juny de 2020:
Pel que fa als treballadors reincorporats: si l’empresa comptava amb menys de 50 treballadors a data de 29 de febrer de 2020: 85% per a la quota de maig i 70% per la quota de juny. Per a la resta de les empreses, el 60% per la quota de maig i 45% per la quota de juny.
Pel que fa als treballadors que continuïn amb el seu contracte completament suspès: si l’empresa comptava amb menys de 50 treballadors a data de 29 de febrer de 2020: 60% per a la quota de maig i 45% per la quota de juny. Per a la resta de les empreses, el 45% per la quota de maig i 30% per la quota de juny.


. Sol·licitud: l’aplicació d’aquesta exoneració s’efectuarà prèvia declaració responsable de l’empresa sobre si la seva causa de força major es manté com a total o es converteix en parcial, i s’ha de sol·licitar informant de les claus corresponents a través del Sistema RED.

. Compromís de manteniment de l’ocupació: l’aplicació d’aquesta exoneració de quotes seguirà exigint el compromís de manteniment de l’ocupació durant els sis mesos següents a la reaunudación de l’activitat (encara que sigui parcial), segons el que preveu la D.A. 6a de el Reial decret llei 8/2020.

. Incompatibilitat: es manté la incompatibilitat amb l’aplicació de la moratòria en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020.

 

2.-Moratòria en el pagament de les quotes i ajornament en els deutes de Seguretat Social

Pel que fa a la moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, així com el règim especial d’ajornament de deutes amb la Seguretat Social, previstos als articles 34 i 35 de Reial decret llei 11/2020, es mantenen vigents en els termes aplicables fins al moment:

2.1.- Moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social en virtut del que preveu l’article 34 de Reial decret llei 11/2020

. Àmbit d’aplicació de la moratòria: aquesta moratòria de sis mesos sense meritació d’interès és aplicable respecte de la quota empresarial a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta meritats entre abril i juny de 2020.

No obstant això, únicament tindran dret a la moratòria les empreses l’activitat no s’hagi vist suspesa per la declaració de l’estat d’el alarma de el Reial Decret 463/2020 i que es correspongui amb un dels 12 sectors específics d’activitat, com ara el comerç minorista (no afectat per l’estat d’alarma) o les activitats agrícoles, tots ells definits en l’Ordre Ministerial ISM / 371/2020 de 24 d’abril.


. Incompatibilitats: igualment, aquesta mesura seguirà resultant incompatible amb l’aplicació de l’exoneració en el pagament de les quotes a la Seguretat Social en el cas de ERTO per força major derivat del COVID-19, així com amb la sol·licitud d’ajornament de deutes a la seguretat Social prevista a l’article 35 de Reial decret llei 11/2020.

. Sol·licitud: l’aplicació d’aquesta mesura ha de ser sol·licitada expressament per les empreses de forma individualitzada per a cada codi de compte de cotització, dins dels primers 10 dies naturals dels terminis reglamentaris de les quotes respecte de les quals se sol·liciti la moratòria. És a dir, respecte de les quotes que encara es podria sol·licitar aquest benefici, aquesta sol·licitud s’hauria d’efectuar durant els primers 10 dies naturals de juny (per la quota de maig) i durant els primers 10 de juliol (per la quota de juny) .


2.2.- Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social segons el que estableix l’article 34 de Reial decret llei 11/2020

. Àmbit d’aplicació de l’ajornament: Les empreses que no tinguin en vigor cap altre ajornament amb la Seguretat Social poden sol·licitar l’ajornament dels deutes de Seguretat Social que s’hagin d’ingressar durant els mesos d’abril, maig i juny de 2020, aplicant-se als imports ajornats un interès del 0,5% (en lloc de l’interès de demora vigent – 3,75% -) i havent d’aportar garantia del pagament (aval, per exemple) a partir de determinats imports.
La TGSS ha elevat de 30.000 a 150.000 euros l’import total dels deutes en què no resultarà necessària la constitució de garantia en el cas de sol·licitud d’ajornament, i de 90.000 a 250.000 euros, quan, sent el deute ajornable inferior a aquesta quantia de 250.000 euros, s’acordi l’ingrés de al menys un terç del total de la mateixa en el termini de deu dies des de la concessió de l’ajornament.


. Incompatibilitats: addicional-ment a el requisit de no tenir en vigor cap altre ajornament amb la Seguretat Social, aquesta mesura resultarà incompatible amb la moratòria de cotitzacions socials.

. Sol·licitud: aquest ajornament s’ha de sol·licitar també per les empreses dins dels primers 10 dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés dels deutes a què vagi referit l’ajornament. Per tant, a dia d’avui, es podria únicament sol·licitar l’ajornament respecte de les quotes que hagi d’ingressar al juny, sent necessari en aquest cas sol·licitar l’ajornament d’aquestes quotes en els primers 10 dies d’aquest mes.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]