L’11 de març va ser publicada en el BOE l’Ordre HAP/347/2016, d’11 de març, per la qual s’eleva a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspongui a les Comunitats Autònomes. Adjuntem text.

[gview file=”http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2663.pdf”]