S’aproven els models de declaració del IS de 2017

S’aproven els models de declaració i documents d’ingrés o devolució del IS i IRNR corresponent a establiments permanents i de les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència al territori espanyol, per als períodes impositius iniciats a partir de l’1-1-2017.

L’aprovació dels RDL 3/2016 i L 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2017, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1-1-2017, introdueix modificacions que afecten a la declaració del IS i del IRNR corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol motiu pel qual, resulta necessari adaptar els models aprovats per a l’exercici 2017.

¿Quines novetats presenten els models?

 1. Model 200:
  • Major desglossament de les retencions i ingressos a compte.
  • Nous caràcters que permeten efectuar la compensació de bases negatives a través del programa d’ajuda per a la declaració de l’impost (PADIS), en determinats supòsits excepcionals.
 2. Model 220:
  • Simplificació de la informació a subministrar.
  • Actualització del model per ajustar-ho a la BE Circ 5/2014.
  • Publicació dels formularis previstos per subministrar informació en relació amb determinades deduccions i correccions al compte de pèrdues i guanys.
 3. Model 222:
  • Unificació i coordinació amb el model 220 quant a la informació dels apartats d’Identificació.

Formes de presentació acceptades:
1. És l’establerta en la regulació dels procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions informatives de naturalesa tributària (OM HAP/2194/2013 art.2.a). Es recullen certes especialitats en relació amb els declarants obligats a portar la comptabilitat d’acord amb les normes del BE, les entitats asseguradores, les institucions d’inversió col·lectiva i les societats de garantia recíproca.

A més, les declaracions corresponents als grups fiscals, contenen les següents especialitats:

Per a la determinació de la base imposable individual de les entitats integrants del grup fiscal, els requisits i qualificacions per a la determinació del resultat comptable així com els ajustos al mateix es referiran al grup fiscal. Així mateix, s’haurà de tenir en compte que el límit de l’ajust al resultat comptable per despeses financeres es referirà al grup fiscal i no s’inclouran les dotacions a les quals es refereix la LIS art.11.12.

No obstant això, per determinar els imports líquids teòrics que corresponen a les entitats integrants del grup s’ha de tenir en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguin a cadascuna de les mateixes i les dotacions contemplades en la LIS art.11.12.

Aquestes entitats, en el seu model 200, queden exonerades d’emplenar els quadres de consignació d’imports, per períodes relatius a compensació de bases imposables negatives, deduccions, reserva de capitalització, reserva d’anivellació, limitació despeses financeres establertes en la LIS art.16, les dotacions regulades en la LIS art.11.12, actius per impost diferit i conversió en crèdits exigibles enfront de l’Administració recollits en la LIS art.130 i compensació de quotes.

2. Les declaracions han de presentar-se obligatòriament per via electrònica per a tots els subjectes passius, qualsevol que sigui la seva forma jurídica i la seva adscripció als diferents òrgans de l’Administració tributària. Les que s’hagin de presentar davant l’Administració de l’Estat per contribuents sotmesos a la normativa foral poden presentar-se via electrònica fent ús dels models 200 i 220, o bé a través del model aprovat per la normativa foral corresponent.

3. Igual que en exercicis anteriors, s’estableix el procediment de presentació electrònica quan s’ha d’adjuntar a la declaració la informació addicional.

 

Respecte al termini de presentació:

Model 200

Amb caràcter general, els vint-i-cinc dies posteriors al transcurs de sis mesos des de la conclusió del període impositiu.​

Model 206

Amb caràcter general, els vint-i-cinc dies posteriors al transcurs de sis mesos des de la conclusió del període impositiu.

Amb caràcter excepcional, quan es produeixi la conclusió anticipada del període impositiu, el model 206, es presentarà en els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, atenent al trimestre en què concorri la causa de cessament. Aquest termini és independent del resultat de l’autoliquidació a presentar.

Per a tots dos models, els contribuents el termini dels quals de declaració s’hagués iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordre, han de presentar la declaració dins dels vint-i-cinc dies naturals següents a aquesta data, tret que haguessin optat per utilitzar els models aprovats per la OM HFP/399/2017.

Si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1-7-2018 al 20-7-2018.

Entrada en vigor
Amb caràcter general, s’estableix per l’1-7-2018. No obstant això, el nou model 222, entra en vigor per a períodes impositius iniciats a partir de l’1-1-2019.

 

OM HFP/441/2018, BOE 2-5-18

Departamento Fiscal IMB Grup

Share Button