Revaloració de les pensions públiques i novetats en matèria de Seguretat Social

El passat 29 de desembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado, el Reial Decret Llei per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents 28/2018.

Distingint per blocs temàtics, les principals novetats que recull aquesta normativa són;

1. Novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social.

 • La base màxima de cotització per a 2019, per a tots els règims que la tinguin establerta, queda fixada en 4.070,10 euros mensuals, la qual cosa implica un increment del 7% del topall màxim de 2018. Per part seva, la base mínima s’incrementa a l’entorn d’un 22% i queda fixada en 1.050 euros mensuals.
 • S’estableix una nova taula de tarifes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals, sent destacable que el percentatge aplicable a treballs d’oficina (“codi a”) passa a ser del 1,5% suposant un notable increment.
 • Se suspèn el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral (“prima sinistralitat”), fins que el Govern procedeixi a la modificació del Reial decret 231/2017, de 10 de març, la qual cosa hauria de produir-se durant el present any 2019.
 • S’estableix la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes, encara que no tinguin el caràcter de remunerades (becaris). És a dir, s’estableix la seva inclusió obligatòria en el Règim General de la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte d’altri. Està previst el desenvolupament reglamentari d’aquesta qüestió en el termini de 3 mesos, perquè la veritat és que la seva aplicació pràctica genera molts dubtes ( bàsicament qui assumeix el cost?, l’empresa o l’entitat formativa …).
 • Es reconeix la protecció per desocupació per a determinats contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Para los contratos temporales de duración efectiva igual o inferior a 5 días, la cuota empresarial correspondiente a la cotización por contingencias comunes se incrementa en un 40% (antes era de un 36%). Asimismo, para este tipo de contratos celebrados a tiempo completo, por cada día de trabajo efectivo se considerará a efectos de posibles prestaciones contributivas como 1,4 días de cotización.
 • S’amplia l’aplicació de la normativa sobre jubilació (en qualsevol de les seves modalitats) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2020 per persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013 i no hagin tornat a quedar incloses en el sistema de Seguretat Social, així com aquelles la relació laboral de la qual se suspengui o extingeixi com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius, pactes col·lectius d’empresa o decisions adoptades en el procediment concursal, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, i sempre que l’extinció o suspensió es produeixi abans de l’1 de gener de 2020.

2. Clàusules de jubilació obligatòria per conveni.  

La norma recupera les denominades “clàusules de jubilació obligatòria”, habilitant des de la seva entrada en vigor al fet que en els convenis col·lectius s’estableixin clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat de jubilació ordinària fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que el treballador tingui dret al 100% de la pensió de jubilació ordinària en la seva modalitat contributiva i la mesura es vinculi a objectius coherents de política d’ocupació, que hauran de ser indicats expressament en el conveni col·lectiu.

3. Derogació de contractes bonificats i incentius vinculats a una taxa d’atur inferior al 15%.

Com a conseqüència d’haver-se situat la taxa d’atur per sota del 15% en el tercer trimestre de 2018 es procedeix a la derogació des de l’entrada en vigor del Reial decret llei, i amb un règim transitori per als ja existents, de totes aquelles modalitats de contractació (per exemple, el contracte indefinit de suport als emprenedors, els contractes de pràctiques, etc…) i incentius a la contractació la vigència de la qual es va establir expressament en les diferents normes aprovades fins que la taxa d’atur se situés per sota del 15%.

4.Novetats respecte dels treballadors per compte propi o autònoms.

 • Els tipus de cotització seran, a partir de l’1 de gener de 2019, els següents:
  • Contingències comunes: 28,3%.
  • Contingències professionals: 0,9%.
  • Cessament d’activitat: 0,7%.
  • Formació professional: 0,1%.
 • S’incrementa la base mínima de cotització en el REPTA per a 2019, quedant establerta en 944,40 euros mensuals. Com es realitza en anys anteriors, s’estableixen regles especials per a la determinació de les bases de cotització en aquest règim per als treballadors per compte propi o autònoms amb 47 o més anys d’edat, així com per als denominats “autònoms societaris”.
 • Es modifica la denominada “tarifa plana” i s’estableixen previsions específiques per als treballadors per compte propi o autònoms que estiguin empadronats i realitzin la seva activitat en municipis de menys de 5.000 habitants. Igualment es fixen condicions especials de cotització per als menors de 30 anys o 35, en el cas de dones, entre altres col·lectius.
 • Els treballadors autònoms que tingui la condició d’empresaris hauran de cotitzar per contingències professionals a partir de l’1 de gener de 2019 per l’epígraf corresponent a l’activitat econòmica que desenvolupi l’empresa.

5.Increment de les pensions públiques

Les pensions contributives experimentaran en 2019 un increment del 1,6% respecte de l’import que haurien tingut en 2018 si s’haguessin revaloritzat en un 1,7% (percentatge de l’IPC registrat des de desembre de 2017 a novembre de 2018). Així mateix, es preveu la modificació del règim legal de revaloració de les pensions públiques dins dels sis primers mesos de 2019.

6.Empleats de la llar

 • S’eleven els trams de bases de cotització de 8 a 10. En el tram 10è es reflectirà com a base el salari real percebut, perquè la idea és anar equiparant gradualment aquest règim especial al règim general de la seguretat social, sent la previsió que des de l’1 de gener de 2021 es cotitzarà ja pel salari real dels empleats de llar.
 • Es fixen per a cada tram de cotització les hores màximes que es podran realitzar en funció del salari mínim interprofessional.
 • Es mantenen les bonificacions o reduccions en la cotització vigents.

Si desitgen ampliar aquesta informació no dubtin a contactar-nos.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button