RDL 8/2019, lluita contra la precarietat laboral i més protecció social

S’ha publicat el Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Aquesta normativa novament implica la creació d’una sèrie de mesures importants en l’àmbit laboral;

 • Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de 55 anys en sis aspectes:
  1. Reducció de l’edat d’accés de 55 a 52 anys.
  2. Supressió del requisit de tenir complerta l’edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi. Es permet l’accés quan es compleixi aquesta edat i recollint en la regulació la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió.
  3. Increment de la seva durada màxima. Si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació.
  4. Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés al subsidi
  5. L’Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment.
  6. L’Eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’un treball desenvolupat a temps parcial.
 • Es millora l’assignació econòmica per fill a càrrec fins als 341€ (abans 241€) euros anuals i fins als 588 € anuals en el cas de les famílies en situació de pobresa severa.
 • Increment de les quanties mínimes de la pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys.
 • S’introdueix, la nova prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant. També s’adeqüen les referències a maternitat i paternitat a la nova denominació de naixement i cura del menor. Es remet, per a la seva regulació, al que es disposa en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Reducció de quotes per als treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris, establert en el Règim General de la Seguretat Social. Establint durant l’any 2019 una reducció en la cotització a la Seguretat Social durant la situació d’inactivitat.
 • El termini de sol·licitud de la situació d’inactivitat d’artistes en espectacles públics s’amplia a qualsevol moment de l’any.
 • Es possibilita a les empreses que transformin contractes temporals amb treballadors pertanyents al Sistema Especial de Treballadors per compte d’altri Agraris del Règim General de la Seguretat Social. Queden inclosos els fixos discontinus, en bonificar-se la quota empresarial per contingències comunes, distingint-se la seva quantia en funció de l’enquadrament del treballador i de la modalitat de cotització –mensual o per jornades reals treballades–. A més, s’estableixen quanties incrementades en el cas de la conversió de contractes de dones treballadores.
 • Bonificació per la contractació laboral indefinida de persones desocupades de llarga durada. Persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, s’estableix que s’haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.
 • Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. (prolongació tot el 2019).
 • Es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per a regular el registre de jornada. L’objectiu és garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (Es remet a Negociació Col·lectiva o Acord d’Empresa o en defecte d’això decisió empresarial per a implementar-ho, encara que no especifica període temporal per a implementar-ho, per la qual cosa es pot entendre immediatament vigent).
 • Es reforma també el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per a tipificar com a infraccions en l’ordre social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada.

Per tant, a destacar especialment la novetat referida al fet que les empreses hauran de guardar aquests registres de la jornada laboral durant quatre anys. En aquest temps romandran a la disposició del treballador, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Les empreses disposaran de dos mesos des de la publicació del reial decret en el BOE. És a dir abans del 12 de maig de 2019, per a posar en marxa aquesta mesura. Si no es compleixen, s’exposen a possibles sancions greus per no tenir el registre de jornada.

Si té algun dubte sobre les noves mesures no dubti a contactar, comptem amb un departament d’àmplia experiència dins de l’àmbit laboral.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button