¿Quina és la Doctrina del Tribunal Suprem en relació a les cistelles de nadal?

El Tribunal Suprem torna a reiterar que el lliurament de les cistelles de Nadal, és la millor forma de demostrar la seva existència com a condició més beneficiosa per als treballadors.

En la recent sentència de data 12 de juliol de 2018, es dirimeix un conflicte col·lectiu per al reconeixement com a condició més beneficiosa el lliurament de la cistella de Nadal de 2016, que es venia lliurant sense solució de continuïtat des de l’any 2007.

S´argumenta que la realitat és que SÍ existeix una condició més beneficiosa. Això ve donat a causa que existeix la consolidació temporal del benefici que es reclama per obra d’una voluntat inequívoca per a la seva concessió. Per això s’ha incorporat ja al nexe contractual, per un acte de voluntat de l’empresa constitutiu d’un avantatge o un benefici que supera les fonts legals o convencionals de regulació de la relació contractual de treball.

Així doncs, s’ha de mantenir aquest benefici en els següents casos. Si es manté la seva vigència i mentre les parts no acordin expressament una altra cosa. Mentre no sigui compensada o neutralitzada en virtut d’una norma posterior legal o pactada col·lectivament que sigui més favorable.

És a dir, l’empresa després d’haver-la lliurat voluntàriament durant diversos anys als seus treballadors no podria unilateralment rescindir la seva concessió.

Es tracta de decidir si estem davant, un acte de mera liberalitat o tolerància de l’empresa o davant una implícita voluntat de reconèixer, en favor dels treballadors, un dret que ha quedat per aquest motiu incorporat al nexe contractual. No és tasca senzilla identificar els límits que separen la simple liberalitat de la tàcita voluntat empresarial de reconèixer aquest dret, havent d’estar-se a les particulars circumstàncies concurrents en el supòsit particular per demarcar una o una altra situació.

No pot establir-se com a criteri general i universal, que el lliurament de la cistella de Nadal constitueixi un dret adquirit com a condició més beneficiosa dels treballadors. Sempre, o que sigui una simple liberalitat empresarial no vinculant en anys successius, doncs el que justifica que en uns pronunciaments judicials s’hagi reconegut i en altres denegat aniria en funció de les específiques i singulars circumstàncies concurrents en cada cas. En aquest cas el Tribunal Suprem, després del transcurs de 9 anys de l’empresa realitzant-ho, ha entès que sí constitueix un dret adquirit per als treballadors.

Per a qualsevol aclariment el departament laboral està a la seva disposició.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button