Programa FEDER INNTERCONECTA

Objectiu
Estimular la cooperació estable d’activitats d’I+D entre empreses ubicades en les principals regions destinatàries del “Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent 2014-2020”. Es persegueix el desenvolupament de tecnologies novadores en àrees tecnològiques de futur amb projecció econòmica i comercial a nivell internacional, suposant alhora un avenç tecnològic i industrial rellevant per aquestes regions.

Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions les agrupacions jurídiques constituïdes, com a mínim, por dues empreses autònomes entre sí, de les quals al menys una d’elles ha de ser gran o mitjana i l’altre ha de ser PIME. El número màxim d’empreses integrants de l’agrupació serà de sis.

Requisits d’elegibilitat

 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després de la decisió prèvia a la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il•legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No trobar-se en situació de crisi.

Característiques (Tipus de projectes i actuacions objecte d’ajuda)

 • Seguretat i qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, investigació marina i marítima.
 • Salud, canvi demogràfic i benestar.
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel•ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Conceptes finançables

 • Despeses de personal.
 • Costos d’adquisició d’equipament, instrumental i material necessari per a l’actuació.
 • Adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, sempre i quan la operació s’hagi realitzat en condicions de plena competència i sense element algun de col•lusió, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l’activitat d’investigació.
 • La despesa derivada de l’informe realitzat per un auditor.

Pagament de l’ajuda
El pagament s’efectuarà després de dictar-se la resolució de concessió definitiva.

Període finançable i execució
Els projectes hauran de ser plurianuals i part del projecte haurà de realitzar-se a l’any 2015. En tot cas, s’haurà de sol•licitar ajuda per l’any 2015. Els projectes tindran una durada de dos o tres anys naturals, de forma que hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2016 o el 31 de desembre de 2017.

Modalitat de l’ajuda

 • Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 1.000.000€ i màxim de 4.000.000€.
 • Només es finançaran aquells projectes que siguin desenvolupats en l’àmbit geogràfic de les següents Comunitats i/o Ciutats Autònomes: Andalusia, Astúries, Canàries, Castilla La Manxa, Extremadura, Galícia, Múrcia, Ceuta i Melilla.

Import total assignat
La quantitat màxima de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria per al període 2015-2017 és de 110.000.000 d’euros.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol•licituds i documentació annexa començarà el 30 d’abril de 2015 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2015, a les 12:00 hores del migdia, hora peninsular.

Descarga (PDF, 410KB)

Share Button