Programa Estatal I+D+I Orientat als Reptes de la Societat – EUROPA INVESTIGACIÓ

Objectiu
Promoure i millorar la participació espanyola en iniciatives europees en ciència i tecnologia, en especial, el H2020 i de manera específica:

a) Incrementar la participació de tots els agents del sistema espanyol en projectes i programes internacionals.
b) Possibilitar la coordinació i el lideratge de grans projectes d’H2020.
c) Millorar la taxa d’èxit i de retorn aconseguit per les entitats beneficiàries a H2020 amb respecte a 7PM.
d) Fomentar l’excel•lència i internacionalització del personal investigador de les institucions executores de l’I+D+I.
e) Recolzar l’accés a H2020 d’entitats espanyoles sense experiència prèvia.
f) Facilitar el compliment dels objectius de participació establerts en els plans estratègics d’internacionalització de les entitats beneficiàries.

Beneficiaris
Les següents persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin vàlidament constituïdes i tinguin domicili fiscal a Espanya:

 • Organismes públics d’investigació.
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D.
 • Altres centres públics d’I+D. Organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, i als dependents o vinculats a les Administracions públiques territorials i als seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica.
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades, sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salud que desenvolupen activitat investigadora.
 • Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin activitat d’I+D, definida en els seus estatuts com activitat principal, i que generin coneixement científic o tecnològic.
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de recolzament a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.

Requisits d’elegibilitat

 • Les actuacions seran executades per un equip liderat per un responsable principal que serà el principal garant del compliment dels objectius i tasques a desenvolupar en l’actuació.
 • El responsable principal haurà de posseir el títol de doctor o en el seu cas, ser titulat superior i acreditar experiència en I+D+I durant al menys cinc anys.
 • La resta de personal participant en l’actuació haurà de pertànyer a la plantilla de l’entitat sol•licitant o de l’associada.

Característiques (Tipus de projectes i actuacions objecte d’ajuda)
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria financen les despeses necessàries per la preparació i presentació de noves propostes coordinades per investigadors espanyols dirigides a les convocatòries de H2020.

Conceptes finançables

 • Despeses d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 • Despeses de consultoria, traducció i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l’activitat objecte d’actuació.
 • Despeses de viatges i dietes, assistència a congressos i conferències, visites i estàncies breus d’investigadors, tant convidats com de l’equip d’investigació del projecte o participant de l’actuació.
 • Despeses derivades de l’assessorament i recolzament a la innovació, tals com consultoria de gestió, assistència tecnològica, serveis de transferència tecnològica, formació, consultoria sobre bancs de dades i biblioteques tècniques.

Pagament de l’ajuda
L’import de la subvenció es lliurarà per anualitats. Amb caràcter general, el pagament d’aquestes anualitats es lliurarà per anticipat. El pagament de la primera anualitat es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió. El pagament de la segona anualitat, en el seu cas, estarà condicionada a la presentació de la justificació econòmica anual.

Període finançable i execució
El termini d’execució de les actuacions serà d’un o dos anys, a comptar des de la data que es determini la resolució de concessió. En tot cas, la data d’inici no podrà ser anterior a 1 de gener de 2015.

Modalitat de l’ajuda
Les actuacions d’aquesta convocatòria corresponents a les accions “Europa Investigació”, solament podran ser sol•licitades en la modalitat individual. Les ajudes podran finançar total o parcialment el pressupost sol•licitat en les propostes presentades. La quantia es determinarà en cada cas en funció de les disponibilitats pressupostàries i dels objectius, necessitats i durada de les actuacions presentades.

Import total assignat
La quantia màxima destinada a finançar les ajudes serà de tres milions d’euros, amb càrrec al pressupost de despeses de l’any 2015.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol•licituds serà des del 14 d’abril de 2015 fins al 14 de maig de 2015 a les 15:00 hores (hora peninsular espanyola).

Descarga (PDF, 375KB)

Share Button