Pla d’igualtat

El proper 6 de març de 2020 és la data límit perquè les empreses amb més de 150 treballadors disposin d’un pla d’igualtat i, al mateix temps, és el compte enrere per a les empreses amb més de 100 treballadors, que tindran un any per desenvolupar i implementar el seu pla.

l’ 1 de març de 2019, es va publicar el Reial decret llei 6/2019 (RD 6/2019) sobre mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, que va establir modificacions destinades a aconseguir una major igualtat entre dones i homes.

L’article 45,2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, va establir l’obligació d’elaborar i implantar un pla d’igualtat també en empreses de menys de 250 treballadors. L’obligatorietat de tenir un pla d’igualtat depenia fins ara de si les empreses superaven aquest nombre de treballadors.

No obstant això, la disposició transitòria 12ª de l’esmentar Reial Decret ha previst una disminució en el nombre de treballadors que comportarà una progressiva inclusió d’un major nombre d’empreses que tinguin l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat. Així fins que la mesura arribi a empreses amb més de 50 treballadors.

Efectivament, des de la data de publicació del RD 6/2019 (el 7 de març de 2019) el nombre de treballadors que circumscriuen a les empreses en el esmentat pla s’ha reduït any rere any. D’aquesta manera:

-Les empreses de més de 150 i fins a 250 treballadors van tenir el període d’un any per a l’aprovació dels plans d’igualtat.

-Les empreses amb més de 100 i fins a 150 treballadors tenen un termini de dos anys des de la publicació del DR. 6/2019.

-Les empreses de 50 a 100 treballadors tindran un termini de tres anys.

Com a resultat, el proper 6 de març de 2020 serà la data límit perquè les empreses amb més de 150 treballadors disposin ja d’un pla d’igualtat i, al mateix temps, el compte enrere per a les empreses amb més de 100 treballadors, que tindran un any per desenvolupar i implementar el seu pla.

Recordem que un altra de les novetats del RD 6/2019 va ser que, el diagnòstic previ, sobre el qual el Pla aplicarà mesures destinades a una igualtat més gran, ara s’ha de negociar amb la representació dels treballadors. Per tant, no és un procés que pot aplicar-se unilateralment per l’empresa.

En cas d’incompliment de qualsevol de les qüestions previstes en relació amb els plans d’igualtat, es preveu la possibilitat de sancionar l’empresa per infracció greu en virtut del que disposa l’article 7,13 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social.

Share Button