Nous models de comptes anuals

Es modifiquen els models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, aprovats per Ordre JUS / 206/2009, de 28 de gener, a través de la Resolució de 26 de febrer de 2016, de la Direcció General dels Registres i del Notariat degut bàsicament a reformes puntuals de la normativa comptable.

En primer lloc, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, introdueix en matèria d’incentius fiscals la reserva de capitalització indicant en el seu article 25 que ha de figurar al balanç amb absoluta separació i títol apropiat.

En segon lloc, la Resolució de 14 d’abril de 2015, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció estableix la informació que, sobre això, les empreses han d’incloure en la memòria dels comptes anuals individuals i consolidades.

En tercer lloc, la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials.

En quart lloc, d’acord amb el que disposa l’article 22, apartat 4, de la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració de les comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis, es modifica la nota de la memòria «Situació fiscal» dels comptes anuals individuals.

En cinquè i últim lloc, s’incorpora nova informació en els fulls de sol·licitud de presentació en el Registre Mercantil i de dades generals d’identificació.

El document complet està disponible per a baixar aquí.

Share Button