Modificacions en diversos models de l’Impost de Societats

Sobre la base de diverses mesures relacionades amb l’Impost de Societats aprovades en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, el Ministeri d’Hisenda ha aprovat l’ordre HAC/941/2018, de 5 de setembre per la qual es modifiquen alguns models d’aquest impost.

Les principals novetats sorgides en els models són les següents:

  1. Declaració de pagaments fraccionats (models 202 i 222): s’introdueix l’excepció a l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats mínims de les entitats de cabdal-risc per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1-1-2018. Com a conseqüència, es deroga el model de pagament fraccionat de consolidació l’entrada de la qual en vigor estava prevista per a l’any 2019 (OMHFP/227/2017 annex II redacc OMHFP/441/2018).
  2. Declaració del IS per a períodes impositius iniciats en 2017 (models 200 i 220): s’introdueix la possibilitat d’assignar el 0,7% de la quota a activitats d’interès general considerades d’interès social per a contribuents el període impositiu dels quals hagi finalitzat a partir del 5-7-2018.
  3. Declaració d’informació país per país (model 231): s’inclouen els aclariments introduïts amb efectes per a períodes impositius iniciats a partir de l’1-1-2016 relacionats amb l’àmbit subjectiu de les entitats que estan subjectes a aquesta obligació d’informació (RIS art.13.1 redacc RD 1074/2017).

Ordre HAC/941/2018 – BOE núm. 223, 14 setembre 2018

Departament Fiscal IMB Grup

Share Button