Nova regulació per a protegir les nostres dades personals i drets digitals.

La Prefectura de l’Estat va publicar el passat dia 7 de desembre de 2018, la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta norma sorgeix per a adaptar a la normativa espanyola el contingut de el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Aquest reglament europeu s’ocupa de la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Aspectes rellevants de la normativa

Títol I

Es regula el dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals. A més es regulen les dades de les persones mortes, permetent que les persones vinculades puguin sol·licitar l’accés a aquests, així com la seva rectificació o supressió, si escau amb subjecció a les instruccions del mort.

Títol II 

Regula els principis de protecció de dades. Es recullen els principis d’exactitud de dades, de confidencialitat, el tractament de dades emparat per la llei, les categories especials de dades i el tractament de dades de naturalesa penal.

Títol III

Mitjançant aquest article s’adapta al Dret espanyol el principi de transparència en el tractament de dades. Això suposa el dret dels afectats a ser informats sobre el tractament i recull la denominada «informació per capes» ja generalment acceptada en àmbits com el de la videovigilància o la instal·lació de dispositius d’emmagatzematge massiu de dades. Es facilita a l’afectat la informació bàsica, si bé, indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir de forma senzilla i immediata a la restant informació. A més, es regulen els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat.

Títol IV

Es recullen les disposicions aplicables a tractaments concrets, a més es recullen els supòsits de videovigilància, els fitxers d’exclusió publicitària o els sistemes de denúncies internes. També es regula el tractament relacionat amb la funció estadística o amb finalitats d’arxiu d’interès general.

Títol V

Es refereix al responsable i a l’encarregat del tractament, tractant aspectes sobre les mesures de responsabilitat activa; sobre l’encarregat del tractament; sobre el delegat de protecció de dades; i sobre els codis de conducta i l’acreditació d’institucions de certificació.

Títol VI

Relatiu a les transferències internacionals de dades.

Títol VII

Es regula el règim de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i reflecteix l’existència de les autoritats autonòmiques de protecció de dades.

Títol VIII

Regula els procediments en cas de possible vulneració de la normativa de protecció de dades.

Títol IX

Contempla el règim sancionador.

Títol X

Regula els “drets digitals”. Amb caràcter general es regulen el dret a la neutralitat de la Xarxa i l’accés universal o els drets a la seguretat i educació digital així com els drets a l’oblit, a la portabilitat i al testament digital.

Incidència en el àmbit laboral, es regulen els drets dels treballadors (extensible a empleats públics)

Ús dels dispositius digitals

A la intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la seva disposició pel seu ocupador. Es permet que l’ocupador accedeixi als continguts derivats de l’ús de mitjans digitals facilitats als treballadors únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius. A més, s’estableix l’obligació que els ocupadors estableixin criteris d’utilització dels dispositius digitals respectant en tot cas els estàndards mínims de protecció de la seva intimitat d’acord amb els usos socials i els drets reconeguts constitucional i legalment. En la seva elaboració hauran de participar els representants dels treballadors.

L’accés per l’ocupador al contingut de dispositius digitals requereix que s’estableixin garanties per a preservar la intimitat dels treballadors. Un exemple d’això és la determinació dels períodes en què els dispositius podran utilitzar-se per a finalitats privades, els treballadors han de ser informats dels criteris d’utilització.

Desconnexió digital, temps lliure del treballador i conciliació familiar

A la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.  L’exercici d’aquest dret ha d’atendre la naturalesa i objecte de la relació laboral, i ha de potenciar el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar i subjectar-se a el que s’estableix en la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, a l’acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.

L’ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, ha d’elaborar una política interna dirigida a treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius. La política interna ha de definir les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. També s’ha de preservar el dret a la desconnexió digital en els supòsits que es faci teletreball o treball a distància.

Videovigilància i enregistrament de sons

A la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball. Es preveu que l’ocupador, en l’exercici de la facultat de control, pugui tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de cambres o càmeres de vídeo, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.  Per a això obliga l’ocupador a informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors o a els empleats públics i, si escau, als seus representants, sobre aquesta mesura.

Respecte a captar la comissió d’un acte il·lícit, l’haver d’informar s’entén compliment quan existís un dispositiu informatiu en lloc prou visible. Aquest dispositiu ha d’identificar l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets d’accés supressió i rectificació de dades.

Es prohibeix la instal·lació de sistemes d’enregistrament de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, tals com vestuaris, condícies, menjadors i anàlegs.

També s’admet la utilització de sistemes d’enregistrament de sons en el lloc de treball quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat i el d’intervenció mínima.

Geolocalització

A la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalizació en l’àmbit laboral. Es preveu que l’ocupador, per a l’exercici de les facultats de control, pugui tractar les dades obtingudes a través d’aquest sistema. L’ocupador ha de manifestar als treballadors o empleats públics de forma expressa, clara i inequívoca a i, si escau, als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius.

Negociació col·lectiva

Per a fer efectius tots aquests drets, a més, s’afegeix un nou article 20.bis a el Estatut dels Treballadors sobre el dret dels treballadors a la intimitat en relació amb l’entorn digital i a la desconnexió (EL 3/2018 disp.final 13a)​.

Per a qualsevol consulta o aclariment referent a aquesta normativa, no dubtin a contactar amb nosaltres.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button