Liquidació d’una societat patrimonial. Cas pràctic

Si la seva empresa és propietària d’una societat amb immobles que va a liquidar-se i va a repartir el patrimoni corresponent entre els socis, la tributació per aquesta operació en el seu Impost de societats funciona de la manera següent.

Per a la societat que es liquida

Benefici. Si una filial de la seva empresa es liquida, aquesta filial haurà de computar un benefici o una pèrdua per la diferència entre el valor de mercat dels actius que es transmetin als socis i el seu valor net comptable. En cas que entre els actius hi hagi immobles, el normal serà que el seu valor de mercat hagi augmentat des de l’adquisició, per la qual cosa es posarà de manifest un benefici pel qual la filial haurà de tributar. (Per reflectir aquest major valor de mercat, la seva filial haurà de computar un ajust positiu en l’Impost de societats de l’exercici de liquidació.)

Exemple. En l’actiu de la seva filial hi ha 20 immobles que té llogats, amb un valor comptable total de 3.000.000 d’euros, encara que el seu valor real és de 4.600.000. Si la societat es liquida i transmet aquests actius als socis, haurà de computar en el seu Impost de societats un ajust positiu d’1.600.000 euros (la diferència entre ambdues quantitats).

Per a la societat adjudicatària

Valoració. En aquest cas, si la seva empresa posseeix el 50% de la participació en aquesta societat i s’adjudica la meitat dels immobles, haurà de donar de baixa el valor de la seva participació i donar d’alta, pel seu valor real, els immobles rebuts:

  • Continuant amb l’exemple, si la seva empresa va adquirir la participació per 1.100.000 euros, haurà de comptabilitzar un benefici d’1.200.000 euros (2.300.000 – 1.100.000).
  • I per evitar una doble tributació (en la societat que es liquida i a la seva), podrà aplicar l’exempció per evitar la doble imposició. Gràcies a aquesta exempció, podrà computar a la seva declaració de l’Impost de societats un ajust negatiu per l’1.200.000 euros esmentat, i no tributarà per aquest import. (Per aplicar aquesta exempció cal que participi en almenys un 5% de la filial i que hagi mantingut aquesta participació de forma ininterrompuda durant l’últim any).

Actius afectes. No obstant això, perquè l’exempció sigui aplicable íntegrament, ha de donar-se un requisit addicional: la filial que es liquida no ha de tenir el caràcter de societat patrimonial. Per a això, cal que més del 50% dels seus actius estiguin afectes a activitats econòmiques. Si escau, que l’actiu està compost per immobles llogats, la filial haurà de disposar d’una persona contractada a jornada completa per gestionar els lloguers. Si no es dóna aquest requisit i la filial és una “patrimonial”, l’exempció només s’aplicarà sobre l’increment de reserves que aquesta hagi obtingut des que la seva empresa va adquirir la seva participació, però no sobre les plusvàlues tàcites posades de manifest en la liquidació, per les quals la seva empresa haurà de tributar sense exempció.

Seguint amb l’exemple, si aquest increment de reserves ha estat de 700.000 euros:

Concepte Filial no patrimonial Filial patrimonial
Benefici 1.200.000 1.200.000
Exempció -1.200.000 -350.000 *
Benefici tributable 0 850.000
Quota IS 25% 0 212.500

* La seva empresa participa en el 50% de les reserves, per la qual cosa li correspon aquest percentatge de reserves.

És important tenir en compte si liquida una filial revisar si aquesta és patrimonial. En aquest cas, només podrà gaudir de l’exempció per doble imposició per la part del benefici obtingut que es correspongui amb reserves generades per la filial durant el seu període de tinença.

 

Departament Fiscal IMB Grup

Share Button