Inspecció de Treball publica el Criteri Tècnic per al registre de jornada

El passat dia 10 de juny de 2019 Inspecció de Treball va publicar un Criteri Tècnic per a aclarir les seves pautes d’actuació en matèria de registre de jornada, que com ja els hem informat prèviament, està en vigor des del passat dia 12 de maig de 2019.

Així doncs el Criteri Tècnic 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada ve a dir bàsicament;

  • La Inspecció de Treball només sancionarà pels incompliments de la llei en matèria de jornada laboral al final de cada any. És a dir, la lectura que es faci del registre per part d’Inspecció de Treball a l’hora de determinar el possible incompliment dels límits de la jornada “haurà de fer-se de forma integral considerant totes les possibilitats que permet l’ordenament laboral”, per tant no podrà determinar-se fins al final de l’exercici si els excessos de jornada seran compensats amb la realització de menys hores, com preveu la llei.
  • Qüestió diferent són les sancions que pot imposar Inspecció de Treball per no tenir implantat el registre, sobre les quals ja s’estan aixecat actes de fet. En el cas que no estigui implantat un sistema de registre, es valorarà positivament l’existència d’una negociació amb els representants dels treballadors sota el principi de “bona fe”. La Inspecció insta a tenir en compte la resta de circumstàncies de cada cas, ja que “el registre de jornada no constitueix una fi en si mateix, sinó un instrument per al control de la normativa”. D’aquesta forma, si l’empresa no porta el registre, però l’inspector té la certesa que es compleix la normativa i no es realitzen hores extraordinàries, es podria substituir l’inici del procés sancionador per un requeriment perquè es compleixi amb l’obligació de tenir registrada la jornada de treball diària. Com saben les sancions que es podrien imposar serien qualificades com a greus i comportarien una multa de 626 i 6.250 euros per centre de treball.
  • El registre haurà de ser diari i no seran acceptats com a tal ni l’exhibició de l’horari general d’aplicació en l’empresa ni el calendari laboral ni els quadrants per períodes.
  • El registre de jornada podrà descomptar les interrupcions o pauses que realitzin els treballadors entre l’inici i finalització de la jornada diària per a determinar el temps de treball efectiu. L’informe d’Inspecció explica que, si bé la normativa no exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses dins de la jornada diària que no formin part del temps de treball efectiu, el registre de jornada podrà organitzar-se de manera que s’incloguin. De fet, l’informe recomana que es comptabilitzin les pauses perquè textualment refereix queSeria convenient que el registre utilitzat en l’empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu”. D’aquesta forma, es permetrà eludir la presumpció que tot el temps que mitjana entre l’inici i finalització de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu i, per tant, retribuïble.
  • Els registres hauran de romandre físicament en cada centre de treball o ser accessibles des del mateix de manera immediata per als treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball. En cas que s’hagi registrat originalment en paper, per a la seva conservació podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, que seran guardats telemàticament. L’informe subratlla que aquest accés immediat “evita la possibilitat de la creació posterior, manipulació o alteració dels registres

Poden consultar el referit criteri tècnic publicat per Inspecció de Treball i davant qualsevol aclariment no dubtin a contactar amb nosaltres.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button