FAQ Fiscal

Quin termini hi ha, per presentar el model 347 corresponent a 2013?

El termini de presentació del model 347 corresponent a 2013 és el mes de febrer de 2014.

Com s‘ha d’incloure la informació, al model 347, a partir de la declaració de 2011?

Generalment, cal desglossar la informació trimestralment, excepte la referent a les quantitats percebudes en metàl•lic, que es continuarà subministrant en termes anuals sempre que no es tracti de subjectes passius inscrits en el REDEME que presentin el model 340.

Els subjectes passius inscrits en el REDEME estaran obligats a presentar el model 340 a més del model 347 corresponent a l’exercici 2012 i següents?

No. A partir de les declaracions corresponents a l’exercici 2012, els obligats tributaris hauran de presentar només el model 340 (REDEME) o el model 347 (la resta d’obligats no inclosos en el REDEME), però mai tots dos alhora.

En el model 347, canvia el criteri d’imputació de les factures a partir de la declaració de 2011?

Sí. S’utilitzarà el mateix criteri d’imputació que en el model 340. Les operacions s’entendran produïdes en el període en què s’hagi d’efectuar l’anotació registral de la factura o document substitutiu que serveixi de justificant.

En les factures expedides, s’han d’anotar en el moment en què es faci la liquidació i el pagament de l’impost corresponent a les operacions esmentades. En les factures rebudes, han d’estar anotades en l’ordre en què es rebin i dins del període de liquidació en què s’hagi d’efectuar la deducció.

Amb el nou criteri d’imputació, hi pot haver discrepàncies entre els imports que declari el client i els que declari el proveïdor?

Sí. En el cas que el client rebi la factura i es registri en un període trimestral diferent al que el proveïdor l’ha emesa, sorgiran diferències.

Exemple: la societat X ven a Y, per un import de 10.000 euros, el 20 de març de 2012. La societat Y rep la factura el 30 d’abril i la registra en el llibre de factures rebudes en aquesta data.

En el 347 d’X, l’operació esmentada s’ha d’incloure, amb la clau B, a la casella corresponent al 1T i en el 347 d’Y s’inclourà, amb la clau A, a la casella corresponent al 2T.

Com es declaren les operacions en què després hi constin devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?

Aquestes circumstàncies modificatives hauran de quedar reflectides en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat superi, junt a la resta d’operacions efectuades amb la mateixa persona o entitat en l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros.

Es pot declarar un import negatiu, en el model 347?

Sí. Sempre que l’import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà en la declaració amb el signe negatiu.

Com es declaren, les quantitats que es perceben en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixen lliuraments subjectes a IVA?

S’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però d’una manera separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d’operacions corresponents a transmissions d’immobles subjectes a IVA.

D’altra banda, a les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l’import de les operacions incloent-hi les transmissions d’immobles, però exceptuant-hi els imports de les operacions d’assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s’hagin d’anotar en un registre separat.

Què s‘hi ha d’incloure, en una factura emesa?

Denominació social / nom complet, adreça i NIF / CIF de l’empresa que expedeix la factura i el destinatari. En el cas que l’emissor de la factura sigui una empresa, la informació registral.

Quins requisits ha de complir la factura rebuda, perquè en pugui deduir l’IVA?

Excepte en casos específics, els requisits que han de contenir les factures són els següents:

 • Número de factura
 • Data d’expedició
 • Raó social, NIF i domicili, tant de l’emissor com del receptor.
 • Descripció de les operacions
 • Base imposable
 • Tipus impositiu
 • Quota tributària
 • Data de prestació del servei (si és diferent de la d’expedició)

Quan siguin operacions exemptes d’IVA, la referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE o als preceptes corresponents de la Llei de l’IVA o una indicació que l’operació és exempta d’IVA.

Si el subjecte passiu de l’IVA és l’adquirent o el destinatari de l’operació, la menció inversió del subjecte passiu.

Què s‘entén per habitatge habitual, en l’IRPF?

És l’edificació en què el contribuent resideix durant un termini continuat de com a mínim tres anys. No s’exigeix el compliment del termini de tres anys de residència efectiva quan durant aquest període hagi mort el contribuent o concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d’habitatge, com ara la separació matrimonial, el trasllat laboral, l’obtenció de la primera ocupació o una feina més avantatjosa, un canvi de feina, etc.

En quin termini s’ha de presentar la declaració de la renda?

El termini per presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2013 comença el 5 de maig i finalitza el 30 de juny de 2014.

Quin és el tipus de retenció en l’IRPF previst per als dividends?

El tipus de retenció és del 21 % fins al 31-12-2014 (el mateix que durant l’any 2013).

Quin és el període impositiu de l’Impost de Societats?

El període impositiu d’aquest Impost coincideix amb l’exercici econòmic de cada entitat, que no pot superar els 12 mesos. Aquest exercici, el determinen els estatuts socials. Quant a la meritació de l’impost, coincideix amb el darrer dia del període impositiu. No obstant això, el període impositiu s’entén conclòs en una data diferent al final de l’exercici, entre altres circumstàncies, quan l’entitat s’extingeixi o per canvi de residència de la societat a l’estranger.

Quin és el termini per presentar les declaracions trimestrals d‘IVA i de la declaració anual de l’Impost de Societats?

Declaracions trimestrals d’IVA:

 • Per al primer trimestre de l’any: el dia 20 (o l’immediat hàbil) del mes de març.
 • Per al segon trimestre de l’any: el dia 20 (o l’immediat hàbil) del mes de juliol.
 • Per al tercer trimestre de l’any: el dia 20 (o l’immediat hàbil) del mes d’octubre.
 • Per al primer trimestre de l’any: el dia 30 (o l’immediat hàbil) del mes de gener.

IS: La declaració de l’Impost de Societats s’haurà de presentar durant els 25 dies següents als 6 mesos posteriors a la finalització del període impositiu. Com a norma general, si el període impositiu de la societat coincideix amb l’any natural, el termini venç els 25 primers dies naturals del mes de juliol.