FAQ

A l‘hora de buscar feina, he d’informar a l’empresa que em contractarà que tinc una discapacitat?

Ningú està obligat a declarar el seu estat de salut a l’hora de buscar feina. Ara bé, d’una banda, l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l’obligació de l’empresari d’adequar el lloc de feina a la persona; és a dir, a les circumstàncies físiques i personals de cada treballador.

Per això, si el treballador té una discapacitat, l’empresari haurà d’adaptar el seu lloc de treball a les seves circumstàncies personales. Si no ho fes, podria incórrer en responsabilitats davant d’Inspecció de Treball.

Així doncs, si el treballador no comunica a l’empresari la seva discapacitat li podria causar un perjudici que podria suposar fons i tot l’extinció del seu contrate de treball per trasgressió de la bona fe contractual en no haver informat a l’empresa sobre la seva discapacitat.

Cal no obviar, a més, que hi ha moltes subvencions per a la contractació de treballadors amb discapacitat, i que les empreses, moltes vegades, busquen treballadors amb discapacitat per tenir més competitivitat amb la integració de la diversitat humana en la seva plantilla i, alhora, beneficiar-se dels ajuts esmentats, com també per complir amb la quota mínima obligada del 2% de reserva a favor de les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, obligada per a les empreses espanyoles (o establertes a l’Estat espanyol) que tingui una plantilla superior a 50 treballadors.

En resum: NO hi ha una obligació legal expressa que el treballador comuniqui a l’empresari que té una discapacitat, tot i que caldria fer-ho pel deure general de bona fe que s’exigeix pel que fa a la relació laboral. La decisió de dir-ho, però, en darrera instància, és una qüestió personal.

L‘empresa rep algun tipus d’ajut o benefici per contractar un treballador amb discapacitat?

Efectivament. Les bonificacions a la contractació de persones amb discapacitat es regulen principalment en la Llei 43/2006, de 29 de desembre, de millora del creixement i de l’ocupació. La quantia de les bonificacions dependrà de les característiques de la persona amb discapacitat, com també de la modalitat contractual que esculli l’empresari.

L‘empresa té l’obligació d‘adaptar el lloc de feina en funció de la discapacitat d’un treballador?

De manera general, l’article 4.2.d) de l’Estatut dels Treballadors estableix com a dret bàsic dels treballadors la integritat física i una adequada política de seguretat i higiene. D’altra banda, l’article 15.d) de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix com a principi de l’acció preventiva, l’adaptació del lloc de treball a la persona. Això vol dir, com ja hem esmentat, que és l’obligació de l’empresari i, per tant, un dret correlatiu del treballador, l’adaptació del lloc de treball a les circumstàncies personals del treballador.

Per afavorir aquesta adaptació, s’ han establert legalment ajuts per adequar el lloc de treball, inclosos en el Reial Decret 1451/1983, pel qual es regulen l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors amb discapacitat.

Si un treballador amb discapacitat ha d‘anar regularment a la consulta mèdica, l’empresa li ha de retribuir aquestes absències?

L’article 37.3 ET recull una llista de llicències retribuïdes (remunerades a càrrec de l’empresari). Tanmateix, en aquest percepte, no s’inclou l’assistència a consultes mèdiques i a rehabilitació.

A pesar d’aquesta falta de regulació genèrica en l’Estatut dels Treballadors, hi ha via lliure en la negociació col·lectiva (convenis col·lectius sectorials) perquè es pugui ampliar els supòsits de llicències retribuïdes.

De fet, sol ser una pràctica habitual incloure en els convenis col·lectius el dret, il·limitat o no pel que fa al nombre, als permisos retribuïts dels treballadors en el supòsit d’assistència a consultes facultatives mèdiques, generalment mitjançant un crèdit horari anual destinat a tal fi.

Que és un procés d’Interim management?

L’interim Management és l’outsourcing de professionals amb amplia experiència en desenvolupar càrrecs directius en les empreses ( financers, RRHH, Directors operacions…)

El fet de contractar aquests rols a través d’un procés d’Interim management pot respondre a necesitats puntuals ( fusions, reestructuracions, reflotaments d’empreses….) o també per qüestions estructurals ( filials estrangeres que no volen disposar d’una estructura fixe al país, empreses petites amb grans projectes que necessiten experts en una matèria però a part-time o durant uns mesos…)

El procés d’Interim management a més, té l’avantatge que a darrera del professional hi ha tota una estructura de serveis i de control que dóna un servei Integral i que en cas de necessitar reduir o ampliar el servei o fins i tot canviar els professionals, respon amb una fleixbilitat i agilitat que el mercat de treball convencional no pot donar.

Contactin’s i li farem un estudi sense compromís per valorar com pot ajudar a la seva empresa un procés d’Interim management.

Es pot cobrar una pensió per incapacitat i, alhora, treballar?

L’article 141 del Reial Decret Legislatiu 1/1994 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, estableix que les pensions d’incapacitat permanent total per a la professió no impediran l’exercici de les activitats, lucratives o no, compatibles amb l’estat del pensionista i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a efectes de revisió.

El problema es troba a l’hora de determinar quines activitats són compatibles amb l’estat del pensionista, i quines són les que representen un canvi en la seva capacitat de treball i podrien suposar una “millora” que podria afectar la prestació que rep. No hi ha, a priori, una llista d’activitats compatibles amb l’estat de la persona amb discapacitat, sinó que és el pensionista qui, en cada cas, haurà de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la feina que farà, per sol·licitar “autorització” de la compatibilitat de la feina en qüestió amb el seu estat de salut. En qualsevol cas, el més aconsellable és buscar una feina i, després, però sempre abans de començar a treballar, comunicar la feina i les condicions de treball a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, perquè aquest organisme indiqui si la seva feina és compatible amb l’estat de salut del pensionista, a fi d’evitar qualsevol contratemps, com podria ser la retirada de la pensió.

Que és el pacte de socis/accionistes?

El pacte de socis/accionistes es l’acord signat pels principals accionistes d’una empresa per consultar mútuament, especialment en cas de que un d’ells decideixi vendre la seva participació.

Més enllà de les grans corporacions, és una eina imprescindible que regula les relacions entre els promotors, fundadors d’un projecte empresarial i els inversors que adquireixen una participació minoritària de la societat.

El projecte en si continua essent a càrrec dels emprenedors, però dins del pacte s’inclouen matèries reservades a l’aprovació per majories reforçades, cosa que dóna la capacitat els inversors d’influir o bloquejar decisions que afectin a aspectes estratègics del projecte, a la permanència dels emprenedors, a la venta parcial o total de la companyia, etc….

IMB disposa d’un equip d’advocats i economistes amb amplia experiència en la negociació i redacció de pactes d’accionistes. Facin’s la seva consulta sense compromís.

Com puc valorar la meva empresa o projecte empresarial?

Depenent del grau de maduresa de l’empresa o projecte i del sector on s’ubiqui hi ha nombrosos mètodes de valoració ampliament utilitzats. Un dels més freqüents, sobretot en projectes start ups és el Descompte de Fluxes de Caixa (DCF en les sigles en anglès). El DCF fixa el valor actual dels fluxes dels fons futurs, aplicant un descompte a partir d’una taxa que replica el cost del capital aportat i la prima de risc existent.

S’utilitza habitualment quan l’històric de la companyia en termes de ventes i beneficis, és inexistent o poc rellevant i quan no es possible la comparació amb altres sectors o companyies.

Quan els projectes són més madurs i existeix un track record per part de l’empresa, és freqüent utilitzar la valoració per multiplicadors (EBITDA, Benefici net, Xifra de negoci…) i /o per comparables en operacions similars.

En sectors com el biotecnològic és habitual l’ús de sistemes com el rNPV (el risk ajusted Net Present value) que intenten a través d’un càlcul de valor sobre els fluxes futurs  que generarà el projecte, cribar l’enorme risc intrínsec que comporten els projectes de R+D d’una companyia Bio i com molt sovint suposen un tot o res.

Addicionalment i sobretot en casos en que és difícil establir una valoració objectiva ( start ups), es poden uitilitzar clàusules ratchet, que implica que el valor inicial pactat pot variar a l’alça i a la baixa, en funció del desenvolupament real del pla de negoci i les fites aconseguides.

Es pretén que el valor no sigui un problema a l’hora de formalitzar una inversió en una companyia i que aquest es vagi reconeguent a mesura que el projecte va avançant.

Si necessites més informació en materia de valoració d’empreses els consultors de la divisió financera de IMB et poden ajudar. Fes-nos la teva consulta per mail.

Quin finançament públic-privat existeix per projectes empresarials?

Tot i l’ajust del sector públic en matèria d’ajuts, continuen havent-hi nombroses línies de finançament de projectes empresarials innovadors ja sigui en la fase d’start up o en etapes d’expansió i creixement de la companyia.

Són especialment susceptibles de finançament les empreses que realitzen activitats de R+D i/0 amb vocació d’internacionalització

Adjuntem algunes referències d’interès: CDTI, ENISA, ICF, ICEX, ACCIO

A la divisió de consultoria i finances d’IMB cerquem les millors línies de finançament i realitzem el procés integral de sol·licitud, gestió i justificació dels ajuts.

Que és imprescindible en un pla de negoci?

Un pla de negoci sòlid i atractiu incorporarà sempre les següents variables:

  • Descripció del producte/servei/tecnologia que es vol portar al mercat
  • Pla de marketing i de ventes
  • Pla de producció i logística
  • Pla d’inversió
  • Pla de finançament i tresoreria
  • Pla de RRHH

El projecte empresarial ha de ser capaç d’explicar quina necessitat ve a resoldre i quina innovació introdueix respecte les solucions existents. Ha d’explicar clarament quin és el mercat, la competència i com es posiciona l’empresa respecte aquesta.

Quan el pla de negoci està enfocat a aconseguir finançament és imprescindible explicar bé a què aniran destinats els fons aportats pels inversors, que guanyaran, quin horitzó temporal tindrà la inversió i sobretot, quin mecanisme de sortida de la companyia tindran.

A la divisió de consultoria i finances d’IMB disposem d’una àmplia experiència en el desenvolupament de Plans de Negoci de projectes empresarials en sectors innovadors.

Us podem ajudar?

Contacteu amb IMB Grup perquè us puguem atendre personalment

(+34) 93 238 64 44

Empreses

IMB Grup ofereix un servei de 360º per a les empreses, tot acompanyant-les des de la seva creació i donant-los suport en la maduresa, mitjançant un paquet integral de serveis.

Persones

A IMB disposem de serveis pensats especialment per acompanyar-vos en qualsevol circumstància de tipus fiscal, jurídic, laboral, financer i familiar.