Com sol·licito la devolució de la tributació de les prestacions per maternitat?

Prestacions per maternitat

El passat 3 d’octubre de 2018 el Tribunal Suprem (TS) va fixar, en la sentència 1462/2018, com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la seguretat social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs (DGT) interpreta que aquesta doctrina també és aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social. Aquesta doctrina és aplicable retrospectivament fins a 2014 i l’Administració Tributària (AEAT) distingeix diferents supòsits.

Què succeeix amb les prestacions rebudes o que es percebran durant l’any 2018?

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha deixat de practicar retencions, després de la sentència del TS, sobre les prestacions abonades en tractar-se de rendes exemptes. De cara a la propera campanya de la renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixin. El programa d’ajuda Renda Web oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades seran plenament deduïbles.

Com s’ha de procedir per a rendes percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017?

En aquest cas els contribuents poden sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les quals haguessin inclòs tals rendes. Si les rendes van ser percebudes en més d’un any s’haurà de sol·licitar una rectificació de la declaració de cada any.

La AEAT ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i  2015. En aquest formulari la persona perceptora de la prestació ha d’indicar en quin d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari del que sigui titular, on li abonaran la devolució que procedeixi.

A partir de gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Es necessita un certificat acreditatiu de la Seguretat Social per poder sol·licitar la devolució?

No, no és necessari adjuntar un certificat. La AEAT recaptarà directament de la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

El formulari pot presentar-se telemàticament o en paper.

  1. A través de la seu electrònica de la AEAT utilitzant el sistema RENO (número de referència per a serveis de renda), CL@VEPIN o Certificat electrònic.
  2. En paper en qualsevol de les oficines de registre de la AEAT. En el supòsit de necessitar fer constar dades no contemplades en el formulari, s’ha de substituir aquest per un escrit en el qual es descriguin detalladament les circumstàncies concurrents i acompanyar-ho de la documentació corresponent.

En el supòsit de sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució o reclamació no és necessària la presentació de cap sol·licitud adicional. L’aplicació de l’exempció correspondrà en aquest cas a l’òrgan que estigui en coneixement del recurs o reclamació.

A IMB Grup comptem amb professionals especialitzats d’àmplia experiència en l’àmbit tributari, si té algun dubte o necessita ajuda per realitzar la seva sol·licitud no dubti a contactar-nos.

Departament Fiscal IMB Grup

Share Button