Entrades per IMB Grup

Interrupció de la prescripció

Hisenda disposa de quatre anys per comprovar les declaracions dels contribuents. No obstant això, en certs casos el termini s’interromp i torna a iniciar-se. Vegi quan es produeix aquesta situació … Termini de prescripció Quatre anys. Si la seva empresa presenta una declaració o autoliquidació tributària (IVA, retencions, IRPF, etc.), Hisenda disposa de quatre anys […]

La tornada a l’escola en temps de la Covid-19

La nostra Sòcia Directora de l’Àrea Laboral Sandra Larios ha estat entrevistada en el programa Els Matins de la Televisió de Catalunya TV3 en relació amb l’impacte que pot suposar per empreses i treballadors la tornada a l’escola. Es van tractar temes com la quarantena dels fills, el teletreball, l’adaptació de la jornada, la reducció […]

Actualització dels beneficis empresarials de seguretat social aplicables a la crisi del COVID-19: nou esquema de exoneracions

Mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 18/2020 el passat 12 de maig, s’han actualitzat els instruments amb què compten les empreses per reduir el seu cost immediat en Seguretat Social i minimitzar l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 en elles. Si bé s’ha mantingut el mateix règim per a la moratòria en el pagament […]

Disposicions estatals en relació amb COVID-19 (actualitzat a 12-5-2020)

El govern ha adoptat les següents regles d’actuació i prevenció davant la situació causada pel coronavirus COVID-19. Estat: disposicions per el coronavirus COVID-19 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 11-3-20), EDL 5787. Real […]

COVID-19: VÍDEO EXPLICATIU DE LES MESURES LABORALS

En aquest vídeo promocionat per l’ Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, la nostra sòcia directora de l’àrea laboral Sandra Larios explica les mesures laborals més importants adoptades a conseqüència del Covi-19. Els recordem que IMBGrup ha creat un equip per donar resposta a la situació jurídica, laboral i financera generada per la crisi del Coronavirus. […]

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions fins el 20 de maig pera contribuents amb volum facturació no superior a 600.000 €.

Més importants: IVA, pagaments a compte IRPF, pagament a compte Societats …..,. D’acord amb el Reial Decret Llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s’amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i […]

RESUM DE LES DISPOSICIONS CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET-LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19

El Reial Decret Llei 11/2020 ve a complementar les mesures ja preses amb anterioritat, especialment les contingudes en el Reial Decret Llei 8/2020, i inclou, entre d’altres, disposicions relatives a consumidors, treballadors, pimes, autònoms i per a sostenir l’activitat econòmica. Enunciem a continuació un resum de les mesures més rellevants: Mesures dirigides a famílies i […]

RD Llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un […]