Entrades per IMB Grup

Modificacions introduïdes amb l’aprovació dels nous models de declaració de l’IRPF i IP

OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19 S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui. Impost de […]

RDL 8/2019, lluita contra la precarietat laboral i més protecció social

S’ha publicat el Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta normativa novament implica la creació d’una sèrie de mesures importants en l’àmbit laboral; Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de […]

Reial decret llei per a augmentar la igualtat en àmbit laboral.

El Consell de Ministres de el passat divendres 1 de març ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació. L’objectiu és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Després de la publicació de […]

Revaloració de les pensions públiques i novetats en matèria de Seguretat Social

El passat 29 de desembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado, el Reial Decret Llei per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents 28/2018. Distingint per blocs temàtics, les principals novetats que recull aquesta normativa són; 1. Novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social. La base […]

Nova regulació per a protegir les nostres dades personals i drets digitals.

La Prefectura de l’Estat va publicar el passat dia 7 de desembre de 2018, la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta norma sorgeix per a adaptar a la normativa espanyola el contingut de el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Aquest reglament europeu s’ocupa […]

Registre de la jornada laboral; evitant les hores extraordinàries impagades

Es preveu la seva entrada en vigor en els propers mesos Novament està sobre la taula del Govern la prioritat d’establir un registre de la jornada laboral dels treballadors. Com recordaran, fa uns anys, es va imposar temporalment la tesi de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball. Això implicava que tots els […]

Com sol·licito la devolució de la tributació de les prestacions per maternitat?

Prestacions per maternitat El passat 3 d’octubre de 2018 el Tribunal Suprem (TS) va fixar, en la sentència 1462/2018, com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la seguretat social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs (DGT) interpreta que aquesta doctrina […]

El Govern intervé convertint als bancs en subjecte passiu de l’impost AJD.

Es preveuen més recursos en el futur en l’especial en les instàncies europees La recent situació d’incertesa i inseguretat jurídica generada pel Tribunal Suprem ha derivat en una intervenció legislativa per part del Govern. El Govern qualifica aquesta situació com a extraordinària i d’urgent necessitat.  Considera que fixar un marc jurídic estable i clar és fonamental […]