Gestió tributària – mercantil

  • Assessorament i gestió de societats, empresaris individuals, professionals liberals, establiments permanents i entitats sense finalitats lucratives
  • Actuacions davant l’Administració Tributària en general (gestió tributària), tramitació i liquidació de tota classe d’impostos
  • Anàlisi, assessorament i tramitació de comptabilitats
  • Anàlisis, assessorament i tramitació de Comptes Anuals
  • Anàlisis, assessorament i tramitació de Llibres Oficials obligatoris (CC)
  • Actualització de comptabilitats
  • Anàlisis, disseny i implantació de sistemes de comptabilitat general, financera, de costos i pressupostària
  • Anàlisi de balanços

IMB Gestión Tributaria Mercantil