Dret Civil

 • Dret immobiliari i de la construcció, compravenda d’immobles, reclamacions per desperfectes o vicis en els immobles adquirits. Resolucions de contracte per impagament. Procediments possessoris. Afitaments.
 • Dret hipotecari i registral: Penyores, censos i hipoteques, usdefruits i servituds. Expedients de més gran cabuda i immatriculació. Regulació registral d’immobles: Expedients de domini. Agrupació i segregació de finques.
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual.
 • Dret de successions: Declaracions d’hereus, testaments, inventaris i acceptacions d’herència. Determinació del cabal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries, partició d’herència.
 • Processos sobre la capacitat de les persones.
 • Propietat intel·lectual, industrial i dret informàtic
 • Contractes i obligacions, inclosos contractes d’opció de compra, arres, compravenda, subministrament, usdefruit, comodat, manament i dipòsit. Comunitats de béns. Drets de superfície, ús i habitació.
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns.
 • Arrendaments i propietat horitzontal: Contractes d’arrendament d’habitatge i ús distint al d’habitatge, desnonaments, resolució de contractes d’arrendament, juntes de propietaris, conflictes entre propietaris.
 • Comunitats de propietaris.
 • Impagats: Recuperació d’impagats en fase extrajudicial i judicial.
 • Procediments judicials en general.
 • Conflictes referents a contractes d’agència i distribució.
 • Accidents de trànsit: Reclamació de la indemnització que escaigui.
 • Negligències mèdiques.

IMB Grup ofereix un servei integral a càrrec d’especialistes en totes les disciplines del Dret i l’Economia.

 • Processos concursals, inclosos el coneixement i la recuperació de crèdits en matèria concursal.
 • Procediments administratius. Reclamacions de responsabilitat de l’Administració, expedients sancionadors.
 • Procediments judicials en general davant els tribunals espanyols, tot vetllant per la defensa dels interessos dels nostres clients en els litigis que es produeixin en l’àmbit empresarial, com també en els de l’àmbit privat, incloent-hi procediments ordinaris, monitoris, executius i especials, de constrenyiment i execucions de sentències, tant nacionals com estrangeres. Recursos de tot tipus.
 • Modificació i execució de sentències.