Dret Marítim, Transport i Logístic

Comerç Internacional i Duanes

Dret Marítim

 • Abanderament, matrícula i registre de vaixells i embarcacions.
 • Contractació. Revisió i redacció de condicions de contractació, problemes d’interpretació, incompliment i resolució de contractes.
 • Contractes de construcció, compravenda de vaixells i embarcacions, arrendament financer, hipoteca naval.
 • Contractes d’explotació del vaixell:
  • Modalitats del Bill of Lading.
  • Noliejament: Time Charter, Voyage-Charter. Subnoliejament. Contractes de volum.
  • Contracte d’arrendament de vaixell, arrendament nàutic.
  • Contracte de remolc.
 • Contractes auxiliars a la navegació:
  • Contracte de gestió naval.
  • Contracte de consignació de vaixells.
  • Contracte de practicatge.
  • Contracte  de manipulació portuària.
 • Contracte de passatge i el creuer marítim. Drets dels passatgers, retards i cancel·lacions. Danys personals, materials, pèrdues econòmiques.
 • Reclamacions de carga per pèrdues, danys o retards.
 • Reclamacions de nòlits i despeses annexes, despeses de demora, ocupacions i multes.
 • No retirada de la mercaderia en ports. Abandonament de mercaderies. Dret de retenció. Pèrdua del BL original i canvis de dades BL. Letters of indemnity (LOI).
 • Embargament preventiu de vaixells.
 • Sinistres i accidents marítims. Abordatge, averia gruixuda, salvament. Reclamació, negociació i defensa jurídica de danys personals i materials.
 • L’assegurança marítima. P&I, assegurança de vaixells, de mercaderies, RC. Revisió de condicions de les pòlisses. Reclamació i negociació de sinistres.
 • Concessions i autoritzacions administratives per a la ocupació del domini públic marítim-terrestre: sol·licitud i transferències. Nova Llei de Costes.
 • Procediments administratius sancionadors en matèria de transport marítim.

Transport Terrestre

 • Sol·licitud, renovació i cessió de llicències o autoritzacions de transport. OT. Cooperatives.
 • Contractació. Revisió i redacció de condicions de contractació, incompliment i resolució de contractes. Carta de port. CMR. Subcontractació. Multimodalitat. Mudances.
 • Reclamacions de càrrega per pèrdues, robatoris i estafes, danys o retards. Danys en mercaderies peribles. Reclamacions de ports per impagament.
 • Assegurança de transport terrestre de mercaderies. Reclamació i negociació de sinistres.
 • Procediments administratius sancionadors per excés en temps de conducció, manipulació d’aparells de control de temps de descans, excés de pes, mercaderies perilloses i peribles, falsificació de dades.

Transport Aeri

 • Contractació. AWB. Charter aeri. Transport aeri de viatgers. Viatges combinats.
 • Reclamacions per danys a la càrrega, passatgers i equipatge. Reclamacions per serveis turístics.
 • Procediments sancionadors a companyies aèries i prestadores de serveis aeroportuaris.

Logística

 • Autoritzacions administratives. Contractació. Revisió i redacció de contractes de prestació de serveis logístics, interpretació, incompliment i resolució dels serveis.

Comerç Internacional

Tràmits, documents d’acompanyament a la importació i exportació, registres.

Resolució de conflictes sorgits en l’àmbit de les transaccions comercials internacionals. Compravenda internacional. Incoterms. Crèdits documentaris.

Duanes

Procediments duaners administratius; inspeccions i infraccions duaneres. Decomís de mercaderies i contraban. Règims duaners. Depòsits duaners. Reemborsament de l’IVA a la importació.