Consultoria i finances

 • Anàlisi economicofinancera
 • Pla de negoci start-ups – PIME
 • Valoració d’empreses
 • Gestió financera i fiscal de l’I+D
 • Cerca de finançament públic i privat
 • Consultoria en capital d’inversió, capital de risc i business angels
 • M&A
 • Licensing In&Out
 • Estratègies de creixement
 • Estudi, implantació i seguiment de canvis en l’organització
 • Participació en consells d’administració i consells assessors
 • Interim management financer en llocs clau
Consultoria i Finances

Nous negocis

Crear una empresa i fer-la és un repte apassionant. T’ajudem a trobar les eines adequades per a cada fase.

Constitució d’empresa

Constitució de l’empresa amb la forma jurídica més adequada en cada cas.

Pla de negoci

Elaboració d’un pla d’empresa coherent amb els objectius establerts a mitjà i llarg termini.

Assessorament

Assessorament legal, fiscal, financer i laboral en la posada en marxa al llarg de tot el projecte.

Gestió bancària

Estudi de la viabilitat economicofinancera del projecte.
Establiment de relacions amb entitats financeres, amb tarifes preferents.

I+D+I

Et facilitem l’obtenció d’ajuts públics i de finançament privat:

 • CDTI
 • ACC1Ó. Competitivitat per a l’empresa
 • Institut Català de Finances
 • Institut de Crèdit Oficial
 • ENISA
 • Seventh Framework Programme

Consultoria

Processos i organització

Consultoria de processos i organització.

Estructures corporatives

Creació d’estructures corporatives.

Consells d’administració

Participació en consells d’administració i comitès de direcció.
Cerca de consellers independents.

Outsourcing i Interim management

Subcontractació del core business

Subcontractem àrees del core business de l’empresa i de llocs clau (direcció general, direcció financera, direcció de recursos humans).

Nous papers directius

Substituïm equips directius i directors generals per resoldre les necessitats conjunturals de l’empresa.

Personal directiu

Especialització en selecció de personal per a empreses de diversos sectors. Assessorament i avaluació de professionals.

M&A Private Equity

 

Fusions i adquisicions

Assessorament legal, fiscal i financer en processos de reorganització empresarial (fusió, escissió, etc.).
Mandats de compravenda, MBO.

Cerca d’inversors

Assessorament davant l’entrada de capital d’inversió a la societat.

Cerca de finançament.

Aliances

Constitució d’aliances i joint ventures.

Llicències

Orientació en la venda i adquisició de llicències de productes i sistemes.

Patrimoni / Cartera d’inversions

Cartera d’inversions

Estudi independent de la cartera d’inversió.

Procés individual i personalitzat de l’assignació d’actius i elecció de productes financers a mida.

Patrimoni immobiliari

Assessorament i gestió del patrimoni immobiliari. Cerca d’inversors, reordenació del patrimoni.
Independència pel que fa a entitats bancàries i grups financers.

Negociació bancària

Estudi i reducció dels honoraris financers que suporta l’empresa, cerca d’alternatives i negociació amb entitats financeres.
Anàlisi de les tarifes dels proveïdors més significatius, identificació d’alternatives.
Optimització dels costos d’estructura més importants (subministraments, comunicacions, etc.).
Negociació i implementació.