Aprovat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

SESS Resol 6-4-18, BOE 19-1-18

El Consell de Ministres del passat 6 d’abril de 2018 ha aprovat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020, en el qual es fixen diversos objectius d’actuació prioritària, entre els quals caldria destacar els següents:

 • El control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius.
 • Assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, actuant en l’àmbit de discriminació per gènere, amb especial èmfasi en els plans d’igualtat en les empreses, i la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries.
 • En matèria de temps de treball, es preveu un major control de les hores treballades.
 • Es reforcen les actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei.
 • Actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació.

Així doncs, les empreses haurien de posar especial atenció a aquests temes doncs les actuacions inspectores es van a centrar en els mateixos.

¿Quines actuacions preveu el pla per complir amb aquests objectius?
El Pla s’estructura en quatre eixos d’actuació i dotze objectius estratègics, que a la vegada es desagreguen en 100 línies d’actuació.  Els eixos en els quals es compon el pla són els següents:

Eix 1: Actualització de la organització i funcionament. En matèria organitzativa, la Inspecció de treball passa a denominar-se a de Organisme Autònom tal com preveu la nova Llei Ordenadora de la ITSS.

Quant al seu funcionament, té especial rellevància la creació de la nova Escala de Seguretat i Salut Laboral del Cos de Subinspectors Laborals la incorporació dels quals al Sistema d’Inspecció va a permetre ampliar i reforçar les actuacions de la Inspecció relatives a la seguretat i salut dels treballadors.

Els objectius inclosos en aquest eix d’actuació són

 1. Adequar l’organització interna, i fomentar la projecció a la societat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 2. Elaborar una nova normativa d’actuació i funcionament de la Inspecció i de col·laboració amb les CC. AA. i altres institucions relacionades amb la funció inspectora.​

Així mateix, es va a reforçar la funcionalitat de la bústia de lluita contra el frau a altres matèries de l’ordre social.

Eix 2Qualitat en el servei: Conté mesures dirigides a potenciar els recursos humans de la Inspecció amb la millora de les seves competències professionals, i el reforç de la formació, tant inicial com a permanent, així com dels mitjans materials i tècnics a la seva disposició.

També es tracta de posar a la seva disposició els nous mitjans tecnològics, de comunicacions i d’informació, tant per a la planificació i gestió de les seves actuacions com en el propi desenvolupament de la visita, mitjançant la dotació de dispositius tipus tablet que facilitin les seves actuacions en un entorn de mobilitat. Per això,  en matèria d’administració electrònica es contempla l’adaptació de les aplicacions pròpies de gestió de la Inspecció als canvis tecnològics derivats de la implantació de l’Administració Electrònica.

A més, es preveu establir procediments de auditoria i gestió de qualitat, millora de temps de resposta i indicadors individuals d’activitat, tot això dirigit a optimització del servei públic Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Els objectius inclosos en aquest eix són:

 1. Incrementar i millorar les competències professionals, i potenciar l’Escola de la Inspecció com a centre de formació i especialització.
 2. Millorar el Sistema d’Informació i els mitjans materials a la disposició de la Inspecció.
 3. Millorar l’activitat de planificació de l’activitat inspectora, i determinar els criteris que han d’informar la prestació del servei públic Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Eix 3. Eficàcia en l’Actuació. Comprèn un conjunt de mesures tendents a la millora de la funció essencial de la Inspecció.  Per tant, les mesures i línies contingudes en aquest eix es consideren nuclears per afrontar amb eficàcia la salvaguarda de la normativa soci laboral, la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social i l’assegurament i el manteniment de les prestacions per desocupació.

Per això, el pla incideix en matèries tals com a temps de treball, modalitats de contractació, subcontractació i cessió de treballadors, prevenció de riscos laborals, conciliació, igualtat en l’ocupació entre homes i dones, ocupació de persones amb discapacitat o treballadors estrangers, entre uns altres. Així mateix, les actuacions en matèria d’igualtat entre dones i homes, per la qual cosa  que inclou l’establiment de sistemes de detecció de la bretxa salarial, el disseny de campanyes amb enfocament de gènere i l’especialització funcional de funcionaris dels cossos d’inspecció en aquestes matèries.

És per això que els objectius inclosos en aquest eix són els següents:

 1. Ocupació de qualitat proposant com a línies d’actuació el control de la contractació temporal injustificada, la contractació a temps parcial, la contractació en pràctiques i per a la formació, les hores treballades, les subcontractes i les empreses multiservei, la discapacitat i la immigració.
 2. Compliment de les normes sobre igualtat i no discriminació, concretant com a línies d’actuació la supervisió dels Plans d’Igualtat, la bretxa salarial, la conciliació, les clàusules de convenis col·lectius susceptibles d’incórrer en discriminació i les polítiques empresarials de prevenció de l’assetjament.
 3. Millorar la garantia de compliment de la legislació en matèria de salut dels treballadors, engegant noves unitats especialitzades en prevenció de riscos, i elaborant guies d’actuació.
 4. Detecció del frau a la Seguretat Social posant també en marxa noves unitats especialitzades en Seguretat Social, controlant l’economia de plataformes i dels falsos autònoms, vigilant les pràctiques no laborals i la figura dels becaris.
 5. Millorar la lluita contra el frau transnacional i reforçar la cooperació en el control dels treballadors desplaçats internacionalment.
 6. Millorar la protecció dels treballadors que són objecte de explotació laboral.

Eix 4. Assistència Tècnica i Mediació. Conté les mesures previstes en el Pla Estratègic en relació amb la resta de les actuacions que componen la funció inspectora: l’assistència tècnica a empreses, treballadors, i òrgans de l’Administració, i la funció mediadora. En conseqüència, el objectiu inclòs consisteix en: Intensificar la funció informativa i d’assistència tècnica, especialment en l’àmbit de les petites i mitges empreses, en l’àmbit de riscos laborals i de els òrgans jurisdiccionals i altres òrgans​ de l’Administració. Així mateix, també s’intensifica la labor mediadora dels Inspectors de Treball i Seguretat Social.

En el pla es consignen únicament les activitats prioritàries que han de reforçar-se durant la seva vigència, per la qual cosa no suposa que les que no estiguin expressament incloses no hagin de dur-se a terme.

Qualsevol aclariment sobre aquest tema estem a la seva disposició.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button