L’acusat va ser denunciat per un agent de la Policia Local quan anava circulant amb el seu patinet elèctric per no disposar de permís de conducció.

El Jutjat Penal Càceres va sentenciar que el vehicle tenia la consideració de ciclomotor, que exigeix ​​la tinença de permís o llicència per a la seva conducció, però va absoldre el denunciat del delicte contra la seguretat del trànsit al considerar acreditat un error de tipus (CP art.14.1), és a dir, que l’acusat desconeixia que el vehicle precisés de llicència de conducció per al seu ús.

Tot i estar d’acord amb la sentència, l’amo del patinet va recórrer en apel·lació. Considerava que un patinet elèctric no és un ciclomotor, i que, per tant, no requereix permís ni llicència per a conduir-lo.

El vehicle del recurrent és concretament un patinet elèctric de dues rodes dotat d’un seient, del tipus L1 e-B elèctric, amb una potència de 1,5 kW i una velocitat màxima de 45 km / h. La qüestió que es presentava davant l’Audiència Provincial Càceres era determinar si un vehicle d’aquestes característiques era un ciclomotor o no.

El Text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, considera ciclomotor a un vehicle de dues rodes, amb una velocitat màxima de 45 km / h, o bé una potència contínua nominal màxima de 4 kw si és de motor elèctric (RDLeg 6/2015 annex i) i estableix que la conducció de vehicles a motor i ciclomotors exigeix ​​haver obtingut prèviament el preceptiu permís o llicència (RDLeg 6/2015 art.61). Per tant, resol l’AP, que els vehicles com el de l’acusat, del tipus L1 e-B, es troben subjectes a les normes que regeixen la utilització dels ciclomotors i desestima el recurs.

La sentència estableix que no tots els patinets elèctrics entren en la categoria de vehicle de mobilitat personal (VMP) i que, de fet, la reforma del Reglament general de vehicles, que actualment es troba en tràmit, preveu definir VMP com «vehicle d’una o més rodes, dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, que poden proporcionar el vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h,  vehicles que estarien compresos en la categoria L1 vehicles de motor (Rgto (UE) 168/2013). Aquests vehicles estan sotmesos quant al seu règim d’utilització al que disposen les respectives ordenances municipals.