La Direcció General de Tributs en el cas d’una persona física, que arrenda amb la seva parella un habitatge, la qual va a ser destinada en un 60% a aquesta finalitat i en un 40% com a lloc on dur a terme una activitat professional. En el contracte es fixa el preu, separant l’import corresponent a cada un dels usos. Respon:

Als efectes de l’IVA, l’arrendador d’habitatges té la consideració d’empresari o professional, de manera que en els arrendaments hi ha obligació de repercutir aquest impost. No obstant això, si la destinació dels mateixos és l’ús exclusiu com a habitatge, es troben exempts llevat que es produeixi el subarrendament del tot o en part dels mateixos.

En relació amb el subarrendament, d’acord amb el mantingut pel TEAC, s’entén que no es produeix aquest quan quedi provat que l’arrendatari no té intenció d’explotar el bé arrendat sinó destinar-lo a l’ús efecte i propi com a habitatge per una persona física concreta , sent designada en el mateix contracte i queda prohibit que sigui subarrendada o cedida amb posterioritat.

A més, a l’efecte de l’aplicació de l’exempció, quan l’arrendatari no és finalment l’usuari de l’habitatge, i es produeix una cessió de l’ús a una altra persona, cal diferenciar entre dos supòsits:

Sense tenir a condició d’empresari o professional l’arrendatari, aquest cedeix l’ús de l’habitatge a títol gratuït a una tercera persona, o actua per una altra raó com a consumidor final sense perjudici que finalment cedeixi l’ús de l’habitatge a una altra persona: resulta aplicable l’exempció de l’impost.