El Tribunal Suprem ha comunicat la resolució de dos recursos de cassació, 1211/2017 i 1518/2017, en una nota de premsa.

L’objectiu d’aquests recursos són clàusules previstes en escriptures de préstecs hipotecaris, per les quals s’assigna als consumidors el pagament de la totalitat de despeses i impostos originats per l’operació.

¿Considera el TS que existeix abusivitat en aquestes clàusules?

Partint de la pròpia juridisprudència, aquestes clàusules atribueixen en tot cas el pagament al consumidor quan la llei, en funció de diferents supòsits, estableix una distribució dels mateixos.

El TS només es pronuncia i aclareix el relatiu al pagament de ITP i AJD distingint així les següents situacions:
– Per a la constitució del préstec, el pagament incumbeix al prestatari. Com ha establert en repetides ocasions, el subjecte passiu de l’impost és el prestatari.

– Pel timbre dels documents notarials, l’impost corresponent a la matriu s’abonarà per parts iguals entre prestador i prestatari, i el corresponent a les còpies, per qui les sol·liciti.

Nota de premsa del Tribunal Suprem

Departament fiscal IMB Grup