Es preveuen més recursos en el futur en l’especial en les instàncies europees

La recent situació d’incertesa i inseguretat jurídica generada pel Tribunal Suprem ha derivat en una intervenció legislativa per part del Govern. El Govern qualifica aquesta situació com a extraordinària i d’urgent necessitat.  Considera que fixar un marc jurídic estable i clar és fonamental degut, tant al deure constitucional de garantir els drets com a consumidors als ciutadans, com a la importància socioeconòmica que comporta la paralització del mercat hipotecari.

Segons l’ordenament jurídic espanyol és essencial, en els préstecs amb garantia hipotecària, l’elevació a escriptura pública. L’elevació comporta la meritació de l’impost de AJD. En el RD 828/1995 es va aprovar el reglament de AJD, aquest defineix, a l’apartat 2 de l’article 68, al prestatari com a subjecte passiu de l’impost quan es tracta d’escriptures de constitució de préstec amb garantia. El Tribunal Suprem va anul·lar aquest article a l’octubre en tres de les seves sentències i posteriorment va acordar tornar a fer recaure sobre el prestatari l’obligació de pagament de l’impost. La decisió final va empitjorar la situació a nivell social i econòmic obligant així a la intervenció del Govern.

El Reial decret-llei 17/2018 modifica la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. La primera modificació és la de l’article 29, on es determina al prestador com a subjecte passiu de l’impost en el cas de tractar-se d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària. La segona modificació és la de l’article 45, perquè en els supòsits en els quals el prestatari gaudi d’una exempció subjectiva pugui seguir gaudint d’ella sense veure’s afectat per la modificació de l’article 29. Finalment, i mentre no es revisi el règim jurídic de l’Impost de societats, aquest RDL inclou una Disposició Final Primera en la qual modifica la Llei 27/2014 del IS, afegint en l’article 15 la no deduïbilitat fiscal de l’impost de AJD. La modificació és aplicable a partir del dia 10 de novembre de 2018.

RDL 17/2018, BOE 9-11-18

 

Departament Fiscal de IMB Grup