Divorci de matrimoni amb fills menors. Disposen d’un habitatge en propietat, però, l’habitatge familiar ha estat una altra, propietat dels pares de l’esposa, aquí demandant. No hi ha controvèrsia quant a la guarda i custòdia compartida dels fills menors. Si pel que fa a la pensió alimentària, que l’espòs considera que ha de ser sensiblement inferior a la interessada en la demanda.

El jutjat de primera instància estima la demanda. No obstant això, com en mesures provisionals ja havia fixat la custòdia compartida dels fills i atribuït l’ús de l’habitatge no familiar a el pare i el de l’habitatge familiar a la mare, i aquest règim de guarda i custòdia es va desenvolupar de manera satisfactòria, manté aquestes mesures en la sentència definitiva.

Interposen els dos progenitors recurs d’apel·lació. El pare sol·licitant reduir la quantia de la pensió, la mare mostrant la seva oposició a l’atribució de l’ús de l’habitatge no familiar. L’AP desestima els recursos. Considera que l’interès dels menors justifica la mesura. Tampoc veu necessari establir una limitació temporal a aquest ús ja que la mare té assegurada un habitatge propietat dels seus pares.

La mare recorre en cassació. Considera conculcada la doctrina jurisprudencial contrària a atribuir l’ús d’un habitatge no familiar en un procés matrimonial sense el consens dels cònjuges. A el fer-ho, realitza una equiparació tàcita amb l’atribució de l’habitatge familiar en cas de guarda i custòdia compartida que ha de tenir sempre caràcter temporal. A l’atribuir l’ús indefinit de l’habitatge no familiar també es conculca aquesta doctrina en aquest sentit.

El TS declara que, en efecte, en els procediments matrimonials no poden atribuir-se habitatges diferents de la que va constituir l’habitatge familiar. Si es tracta d’un matrimoni en separació de béns, la destinació d’aquest habitatge queda sotmès a el procés d’extinció de la comunitat de béns. En interès dels menors fixa el termini d’1 any perquè abandoni l’habitatge. Aquesta circumstància deixa al pare en situació de dificultat econòmica, ja que haurà de procurar un habitatge idoni per conviure ell i els fills en els períodes de convivència que correspongui, de manera que es redueix a la meitat la quantia de la pensió alimentària, ja que en cas contrari els seria impossible el seu compliment.